advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

PRÁVNÍ POMOC
v trestním a přestupkovém řízení

Jak získat odškodnění za nezákonné trestní stíhání?

Skončilo vaše trestní stíhání zastavením nebo zproštěním obžaloby? Poraďte se s našimi obhájci, jak získat peněžitou kompenzaci za neoprávněné stíhání. Odškodnění může zahrnovat nejen náklady na advokáta, ale i znalecké posudky, ušlý zisk, cestovné nebo nemajetkovou újmu za psychické útrapy. Nároky poškozeného je nutné uplatnit v závislosti na jejich povaze v půlročních až tříletých lhůtách u Ministerstva spravedlnosti a následně je zažalovat u místně příslušného soudu, jinak zaniknou. Ke své žádosti nezapomeňte přiložit důkazy, které prokazují jak vzniklou škodu, tak její výši. Přečtete si více o odškodnění za neoprávněné trestní stíhání.

Vazba: co to je, jak dlouho trvá a jak na propuštění

Obviněnému, který byl vzat do vazby, právní předpisy nabízí řadu prostředků, jak dosáhnout svého propuštění na svobodu. Proti rozhodnutí o vazbě je možné v prvé řadě podat stížnost. Ačkoliv musí být důvod vazby opřen o konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že se obviněný bude skrývat, pokračovat v páchání trestného činu nebo mařit trestní vyšetřování, soudní praxe tyto zákonné důvody v některých případech nerespektuje. Naopak, spokojí se s pouhými domněnkami a neurčitými obavami, které pro uložení vazby nepostačují! Vazba může být též nahrazena vhodnými zárukami jako je kauce, dohled či předběžné opatření. Přečtete si více k propuštění z vazby.

Jak na snížení trestu v trestním řízení?

Spáchali jste trestný čin a chcete dosáhnout co nejnižšího trestu? Naši advokáti vám pomohou s osvědčenými postupy a poradí ohledně polehčujících okolností tak, abyste obdrželi co nejmírnější trest. Jednostranná sázka na notoricky známé polehčující okolnosti, jako je doznání a upřímná lítost pachatele, nemusí přinést očekávaný výsledek. Soudní praxe je často zlehčuje s tím, že jsou vynucena tíhou důkazů, a proto neupřímná. Ke snížení trestu je proto vhodné využít všechny prostředky, od sjednání dohody o vině a trestu, dohody o narovnání s poškozeným až po naplnění podmínek pro mimořádné snížení trestu. Přečtete si více k možnostem snížení trestu.

Zastavení trestního stíhání

Neprokázání činu, jednání v sebeobraně, uplynutí promlčecí doby. V těchto, ale i dalších případech uvedených v § 172 trestního řádu, můžete při splnění zákonných podmínek navrhnout policii zastavení trestního stíhání. U méně závažných trestných činů je dokonce možné požádat o podmíněné zastavení trestního stíhání, kdy vám bude stanovena zkušební doba. Rozhodne-li po uplynutí této zkušební doby příslušný trestní orgán, že jste se osvědčili, nebudete mít o trestním stíhání v opisu rejstříku trestů žádnou zmínku. Přečtete si více k zastavení trestního stíhání.

Máte zájem o naše služby?
Máme bohaté zkušenosti s poskytováním právní pomoci v trestních věcech proti životu a zdraví, majetku, svobodě a důstojnosti, veřejnému pořádku, v sexuální oblasti i dalších. Obraťte se na nás v případě, že čelíte obvinění z následujících trestných činů nebo přestupků:
Krádež
Podvod
Zpronevěra
Poškození věřitele
Neoprávněné užívání cizí věci
Loupež
Vydírání
Řízení pod vlivem
Znásilnění
Zabití
Vražda
Šíření pornografie
Nebezpečné pronásledování
Ublížení na zdraví
Výtržnictví
Křivá výpověď
Křivé obvinění
Úplatkářství
Dopravní nehoda
Obecné ohrožení
Drogy
a další...
Máte zájem o naše služby?

Nejběžnější dotazy

Ano. V obecné rovině platí, že neznalost zákona neomlouvá, a proto k odsouzení obviněného není třeba, aby věděl, že páchá trestnou činnost. Výjimkou je situace, kdy obviněný při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní a současně se nemohl svého omylu vyvarovat. Omluvitelným omylem bude ale jen málokteré jednání, jelikož u většiny trestných činů si průměrný člověk již na první pohled uvědomuje jeho protiprávnost.

Doba trestního řízení se liší případ od případu a může trvat od několika málo dnů (zkrácené přípravné řízení) po několik let. Mezi rozhodující okolnosti délky trestního stíhání patří množství důkazů, které si musejí orgány činné v trestním řízení obstarat a míra závažnosti trestného činu.

V prvé řadě buďte zdvořilí a neklaďte policistům odpor. Urážky, hádky nebo násilí žádnému obviněnému nikdy nepomohli. Raději odmítněte vypovídat a co nejdříve zavolejte svému advokátovi nebo rodině, která Vám může zajistit obhájce.

Ano, každý má právo na výběr a změnu právního zástupce podle svého uvážení kdykoliv v průběhu celého trestního řízení. Ať už se jedná o obhájce ustanoveného obviněnému soudem (tzv. ex offo obhájce), anebo zvoleného obviněným na plnou moc.

Náklady na obhajobu ovlivňuje výše hrozícího trestu, potřebné znalecké posudky a další proměnlivé okolnosti. Našim klientům poskytuje úvodní konzultaci zdarma, abychom mohli případ zhodnotit a dohodnout se na férové odměně.

Případy našich klientů

Výsledky naší práce mluví za nás. Následující přehled je pouze částečným výčtem vítezství, kterých jsme dosáhli pro naše klienty.
ikon
Vrchní soud
Státní zástupce obžaloval klienta ve věci zločinu znásilnění a přečinu omezování osobní svobody, za což obviněnému hrozilo odnětí svobody až na 10 let. Skutek byl v průběhu hlavního líčení dokonce překvalifikován na těžší trestný čin se sazbou až 12 let.
Výsledek
Zproštění obžaloby
ikon
Odvolací soud
Klient byl obžalován pro zločin těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let a povinnosti uhradit vzniklou škodu.
Výsledek
Snížení trestu na 6 měsíců
ikon
Okresní soud
Státní zástupce obžaloval našeho klienta ze zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku, za což mu hrozilo uložení trestu odnětí svobody v délce dvou až osmi let.
Výsledek
Zproštění obžaloby
ikon
Odvolací soud
Obžalovaný byl shledán vinným ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 let. V odvolacím řízení se díky naší obhajobě podařilo překvalifikovat jednání na pokus přečinu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky.
Výsledek
Snížení trestu o 2 roky
ikon
Vrchní soud
Rozsudkem Městského soudu byla obviněná odsouzena za přechovávání omamné a psychotropní látky a jedů, když neoprávněně přechovávala pryskyřici z konopí a byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.
Výsledek
Zproštění obžaloby
Top