advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Advokát ex offo

Advokát ex offo

Co je to ex offo obhajoba a jak vlastně funguje? Kdo je advokát ex offo, kdy na něho máte nárok a kdo ho platí? Pojďte si v tom udělat jasno.

Obsah

Kdo je ex offo advokát/obhájce

Pokud je proti vám zahájeno trestní řízení, můžete mít v případech tzv. nutné obhajoby právo na advokáta ex offo, tedy soudem ustanoveného obhájce. Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát, kterého může při některých úkonech zastupovat advokátní koncipient.

Podmínky pro přidělení advokáta ex offo

Pokud obviněný nemá obhájce v případě nutné obhajoby, dostane lhůtu, aby si ho zvolil podle svého uvážení. V opačném případě mu ustanoví soud obhájce ex offo.

Přidělení advokáta ex offo soudem

Pokud si nezvolíte obhájce a jedná se o situaci, kdy jej mít musíte, máte nárok na advokáta ex offo, který vám bude přidělen soudem. Trestní řád stanovuje v § 36 a § 36a podmínky pro přidělení advokáta ex offo následovně:

a) Obviněný musí mít obhájce ex offo už v přípravném řízení:

 • je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním ústavu (§ 116 odst. 2 trestního řádu),
 • je-li jeho svéprávnost omezena,
 • jde-li o řízení proti uprchlému,
 • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let.

b) Obviněný musí mít obhájce ex offo také v případě, že panují pochybnosti o jeho způsobilosti se hájit, zejména vzhledem k jeho tělesným nebo duševním vadám. O tom rozhoduje soud, v přípravném řízení pak státní zástupce.

c) Obviněný musí mít obhájce ex offo též:

 • v hlavním líčení konaném proti zadrženému,
 • v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního.

d) Odsouzený musí mít obhájce ex offo ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání:

 • je-li jeho svéprávnost omezena,
 • je-li ve vazbě,
 • jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.

e) V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy musí mít odsouzený obhájce ex offo:

 • je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním ústavu (§ 116 odst. 2 trestního řádu),
 • je-li jeho svéprávnost omezena,
 • jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let,
 • jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit,
 • jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel.

Kde najdu seznam advokátů ex offo

Splňuje-li obviněný podmínky pro přidělení advokáta ex offo, ustanoví mu ho soud ze seznamu dostupných ex offo advokátů. Každý soud vede abecedně uspořádaný pořadník advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci ex offo. Tito advokáti musí mít sídlo v obvodu, popřípadě v sídle takového soudu.

U obvodních soudů v Praze se za sídlo advokáta považuje hlavní město Praha. Nelze-li ustanovit advokáta z tohoto pořadníku, ustanoví soud advokáta ze seznamu advokátů ex offo nadřízeného soudu.

Jak se ex offo advokáti ustanovují

Advokáti vedení v seznamu se jednotlivým obviněným ustanovují postupně tak, jak za sebou následují jejich příjmení v pořadníku. Soudce vybere ex offo obhájce, který je podle svého příjmení na řadě a ustanoví ho vaším ex offo obhájcem.

Jak funguje ex offo obhajoba?

Význam ex offo obhajoby

V případě, že si obviněný v případech nutné obhajoby nezvolí obhájce a nezvolí mu ho ani jeho opatrovník (nebo přímý příbuzný, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel/ka, partner/ka, nebo zúčastněná osoba), ustanoví mu ho soud. Obviněný o tom bude vyrozuměn dopisem z příslušného okresního soudu, kde bude ex offo advokát jmenovitě uveden.

Význam právníka ex offo je ten, že se stát snaží garantovat podmínky pro spravedlivý proces a zajistit rovné možnosti obhajoby před soudem pro všechny.

Co se děje po přidělení advokáta ex offo?

Pokud je vám obhájce ustanoven, je advokát povinen obhajobu až na výjimky převzít. V praxi to znamená, že by vás obhájce měl co nejdříve kontaktovat a domluvit se s vámi na strategii obhajoby. Pokud se nacházíte v cele předběžného zadržení, zpravidla se s ustanoveným obhájcem setkáte již u svého prvního výslechu, který následuje po zadržení.

Mohu si místo obhájce ex offo zvolit trestního advokáta na plnou moc?

Ano, můžete. Pokud dojde k ustanovení advokáta ex offo soudem, stále máte právo zvolit si svého trestního advokáta na plnou moc. Pokud udělíte jinému advokátovi plnou moc, ustanovení ex offo obhájce končí. Na plnou moc si můžete vzít i více advokátů najednou (v praxi je to využíváno zejména tam, kde se jedná o trestnou činnost, která vyžaduje určitou specializaci – např. daňové trestné činy, trestné činy související s veřejnými zakázkami atd.).

Mohu se ex offo advokáta vzdát?

Ano, i na takové situace trestní řád pamatuje. Pokud jste stíhaní pro trestný čin, kde je horní hranice trestní sazby více než 5 let, můžete se jako obviněný vzdát obhájce ex offo výslovným písemným prohlášením u orgánu činného v trestním řízení, který vede řízení. Takové prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce ex offo a po předchozí poradě s ním.

Odměna advokáta ex offo

Mnoho lidí má představu, že vás právník ex offo zastupuje zadarmo. To však není pravda. Obecně to funguje tak, že odměnu hradí primárně stát, ale pokud je obviněný uznán vinným, musí státu odměnu advokáta zpětně zaplatit (a to i když skončí ve vězení).

Jak se cena advokáta ex offo počítá?

Pro výpočet odměny advokáta ex offo používá soud zákon, respektive advokátní tarif, který stanovuje cenu. V trestním řízení se odměna počítá podle výše trestní sazby, která obviněnému hrozí.

Cena advokáta ex offo proto může být za jeden úkon právní služby od 1 000 Kč do 3 100 Kč. Tato cena se však může ještě lišit podle okolností případu (podle složitosti nebo časové náročnosti věci). Do ceny se dále počítá i cestovné k jednotlivým úkonům (například cestovné k výslechu svědka, cestovné k soudu) nebo hotové výdaje, které jsou účtovány pevnou částkou 300 Kč ke každému úkonu.

Advokát ex offo a ustanovení ceny

Cena advokáta ex offo je odstupňována podle trestní sazby v advokátním tarifu následovně:

jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje jeden rok 1 000 Kč/úkon
jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět let 1 500 Kč/úkon
jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let 2 300 Kč/úkon
jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující deset let anebo za který lze uložit výjimečný trest 3 100 Kč/úkon

Příklad: Jste stíháni pro trestný čin vraždy, za který je možno uložit trest odnětí svobody v trvání 18 let. Cena advokáta ex offo se proto počítá ve výši 3 100 Kč za každý úkon, tzn. že advokát, který vykoná 10 úkonů (například ve formě účasti u výslechu svědků, účasti u výslechu obviněného, účasti na jednání u soudu) bude účtovat minimálně 31 000 Kč jako odměnu za své právní služby. K této částce připočte 300 Kč jako režijní paušál ke každému úkonu a jiné hotové výdaje například v podobě cestovného. Celková odměna advokáta ex offo se tak může vyšplhat i na 50 000 Kč.

Bezplatná obhajoba v trestním řízení

Podmínky bezplatné obhajoby v trestním řízení

Podmínky pro bezplatnou obhajobu v trestním řízení stanoví trestní řád. Pokud jako obviněný nemáte dostatek finančních prostředků pro hrazení nákladů spojených s obhajobou, můžete požádat soud nebo státního zástupce, aby vás od placení obhajoby osvobodil.

Žádost o bezplatnou obhajobu v trestním řízení

Vy nebo váš právník ex offo můžete sepsat žádost, kterou doložíte patřičnými dokumenty (výpis z katastru nemovitostí, výpis z banky, z centrální evidence exekucí atd.). O žádosti o bezplatnou obhajobu rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce. A to tak, že vaší žádosti buď vyhoví, nebo váš návrh zamítne.

Kdo platí advokáta ex offo

Jak již bylo řečeno, ex offo advokáti jsou po skončení obhajoby (zpravidla po právní moci odsuzujícího rozsudku) zaplaceni státem a ten následně vymáhá tuto odměnu po obviněném. Pokud však splňujete podmínky pro bezplatnou obhajobu v trestním řízení, můžete být od placení osvobozeni. V takovém případě odměnu zcela nebo z části zaplatí stát. V případě zamítnutí žádosti o bezplatnou obhajobu jdou všechny náklady za vámi.

Naši právníci mají zkušenosti se zastupováním v trestním řízení, proto pokud řešíte problém vyžadující odbornou pomoc, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si termín schůzky.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top