advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Jak podat trestní oznámení?

Jak podat trestní oznámení?

Dozvěděli jste se o spáchání trestného činu a chcete, aby bylo takové jednání prověřeno příslušnými orgány? Zjistěte, kdy máte právo podat trestní oznámení a kdy je to vaší povinností. Poradíme jak a kam ho podat i co musí obsahovat. Najdete zde také vzor trestního oznámení, který je zdarma ke stažení.

Obsah

Jak podat trestní oznámení?

Forma trestního oznámení (TO) není stanovena, můžete jej proto podat jak písemně (dopisem, elektronicky online) tak ústně do protokolu, který s vámi sepíše státní zástupce nebo policista. Písemné oznámení lze také podat anonymně. Podání je bezplatné.

Kdo může podat trestní oznámení

Oznámení může podat kdokoliv s informacemi o tom, že mohl být jednáním třetí osoby spáchán trestný čin. Jste-li současně i poškozeným, kterému byla trestným činem spáchána škoda, či se na váš úkor pachatel obohatil, budete mít v případném trestném řízení postavení poškozeného v trestním řízení.

Kdy podat trestní oznámení

Oznámení je vhodné podat co nejdříve od spáchání trestného činu, aby se předešlo případnému promlčení či zničení důkazů a jiných stop vedoucích k odhalení možného pachatele.

Jak stáhnout trestní oznámení zpět

Trestní oznámení můžete také v některých případech vzít zpět, a to písemně nebo ústně do protokolu u policejního orgánu nebo státního zástupce, kde jste trestní oznámení podali. Týká se to pouze trestných činů, u kterých se vyžaduje souhlas poškozeného se zahájením trestního stíhání. V ostatních případech postupuje policejní orgán z úřední povinnosti, a zpětvzetí oznámení není možné.

Kde podat trestní oznámení?

Podat trestní oznámení lze na tyto orgány:

Policie ČR

Trestní oznámení je možné podat na kterékoli oddělení Policie ČR, ale také na Službu kriminální policie a vyšetřování, která působí v rámci krajských ředitelství Policie ČR a jejich územních odborů. Policie ČR má povinnost oznámení přijmout a zahájit potřebné úkony k objasnění a prověření skutečností, zda k trestnému činu došlo a kdo je za něj odpovědný.

Státní zastupitelství

Trestní oznámení lze podat také na kterékoli státní zastupitelství. Vždy však doporučujeme TO podat na příslušný orgán v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu. Předejdete tak průtahům s předáváním věci a postupováním na jiné místně příslušné oddělení.

Portál občana

Od roku 2018 lze podat trestní oznámení online přes Portál občana. Formulář k online trestnímu oznámení můžete vyplnit a podat pouze pro nenávistné trestné činy spáchané na internetových a sociálních sítích. Toto trestní oznámení nelze podat jako anonymní. K přihlášení potřebujete mít buď elektronický občanský průkaz a čtečku nebo přístupové údaje k datové schránce.

Co musí trestní oznámení obsahovat?

Forma a obsah trestního oznámení nejsou zákonem striktně stanoveny. Z vašeho podání by však mělo být zřejmé, že se jedná o trestní oznámení (buď v textu či nadpisu uveďte, že podáváte TO). Dále uveďte své jméno, bydliště nebo identifikační údaje své firmy. Doporučujeme také uvést telefon a e-mail.

Komu je podání určeno

Uveďte konkrétní orgán, vůči kterému podání činíte (Policie ČR, státní zastupitelství, Služba kriminální policie a vyšetřování).

Označení účastníků

Můžete označit možného pachatele, poškozeného i svědky; pokud neznáte jejich totožnost, je dobré uvést co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů. Neznáte-li osobu pachatele, je možnost podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Popis skutku

V trestním oznámení přehledně a srozumitelně vypište skutečnosti, které svědčí o tom, že se stal trestný čin a doplňte svá tvrzení o konkrétní důkazy. Zvyšujete tak šanci na odhalení protiprávního jednání. Do oznámení uveďte, co se stalo, kdy a kde k události došlo a popište jednání všech zúčastněných osob. Např. že byl čin spáchán se zbraní, na určitém místě a v určitou hodinu (pokud tyto skutečnosti znáte). Každá informace může být důležitá!

Podpis a datum

Pokud je podání neanonymní, je nutné písemné podání opatřit také datem a vašim podpisem. U elektronického podání můžete využít tzv. elektronický podpis.

Žádost o vyrozumění o učiněných opatřeních

Pokud o to v trestním oznámení požádáte, máte jako oznamovatel právo být do jednoho měsíce od podání oznámení vyrozuměn o přijatých opatřeních.

Anonymní trestní oznámení

Trestní oznámení lze podat také jako anonymní, tj. bez uvedení vašeho jména. V takovém případě však příslušný orgán nemá možnost kontaktovat osobu, která oznámení podala, aby jí sdělila výsledky šetření, případně jí požádala o doplnění oznámení. Uvedení jména a kontaktních údajů zvyšuje také hodnověrnost oznámení, proto vždy zvažte, zda se opravdu chcete jednat anonymně.

Pozor na nepravdivé trestní oznámení

Pokud uvedete vědomě nepravdivé informace, spácháte tím trestný čin křivého obvinění. Tento trestný čin a jeho trestání má za cíl zabránit tomu, aby bylo TO zneužíváno a nadužíváno. Nemáte-li proto hodnověrné informace o tom, kdo se mohl trestného činu dopustit, využijte možnosti podat trestní oznámení na neznámého pachatele bez označení konkrétní osoby, eventuálně vyhledejte advokáta.

Povinnost podat trestní oznámení

V některých případech máte dokonce povinnost podat trestní oznámení. Povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 a § 368 trestního zákoníku. Tato povinnost se týká konkrétních zde vyjmenovaných trestných činů. Pokud tak v uvedených případech neučiníte, dopustíte se trestného činu nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.

Bylo na mě podáno trestní oznámení

V případě, že na vás bylo podáno trestní oznámení, neváhejte s využitím právní pomoci a obraťte se na zkušeného právníka. Zejména pokud se jedná o nepravdivé trestní oznámení, může vám pomoci s případnými nároky na odškodnění za křivé obvinění.

Jak zjistit, jestli na mě bylo podáno trestní oznámení

Pokud je na vás podáno oznámení, nestanovuje zákon žádné lhůty, v nichž byste měli být s tímto oznámením seznámeni, ani za jak dlouho trestní oznámení přijde. Je na příslušném policejním orgánu, jakou zvolí strategii pro objasnění případného trestného činu. Policejní orgán vás může kontaktovat v řádu několika dní kvůli podání vysvětlení, případně až v řádu mnoha týdnů, pokud policie provádí delší operativní šetření, které může (ale také nemusí) vést k zahájení trestního stíhání.

Nejčastěji podávaná trestní oznámení

Nejčastěji naši klienti podávají trestní oznámení za:

  • stalking, tzv. nebezpečné pronásledování,
  • pro neplacení výživného,
  • vyhrožování zabitím,
  • zpronevěru,
  • napadení psem,
  • dluhy,
  • psychické týrání.

Věřitel a dlužník

Trestní zákoník zná také celou řadu trestných činů, kterých se může dopustit dlužník vůči věřiteli například tím, že ho poškodí, zvýhodní jednoho věřitele na úkor druhého nebo že učiní pohledávku jako nedobytnou v důsledku své nemajetnosti. I v těchto případech můžete na dlužníka podat trestní oznámení.

V poslední době se rozmáhají nekalé prakticky agentur vymáhající dluhy (mnohdy již promlčené nebo dávno uhrazené). Častokrát se jedná o výhružné dopisy či telefonáty, které vybízejí k okamžité úhradě dluhu, v opačném případě jim bude ze strany exekutora zabaven majetek. Některé praktiky pak vykazují i znaky skutkové podstaty trestného činu vydírání. O takovém jednání je vhodné informovat Policii ČR, resp. podat trestní oznámení.

Trestní oznámení za krádež

V případě, že vám někdo odcizil vaši věc, může být řešením podání trestního oznámení za krádež. Co je krádež, kdy se jedná o přestupek a kdy už o trestný čin, jsme podrobně popsali v našem článku Krádež.

Trestní oznámení z finančního úřadu

V některých případech se také stává, že trestní oznámení podává finanční úřad. Finanční úřady mají zákonnou oznamovací povinnost při zjištění okolností nasvědčujících spáchání trestného činu krácení daně. Například v roce 2018 bylo podáno 2 088 trestních oznámení ze strany finančního úřadu ve věci krácení daně, v roce 2019 pak podal finanční úřad 1 159 trestních oznámení.

Trestní oznámení – vzor zdarma

Nevíte, jak podat trestní oznámení? Naši advokáti pro vás připravili vzor TO, který vám pomůže pochopit, jak správně napsat trestní oznámení, jak a kam ho podat a co vše do něj uvést.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín

Oznamovatel:  Jan Novák
nar. 24. 1. 1980
bytem Hradčany 13, 110 00 Praha 1 

Věc: Oznámení o okolnostech nasvědčujících spáchání trestného činu 

Vážení,
dne 15. 8. 2022 jsem byl na zahradě u svého domu na adrese Aleše 35, Zlín. Při stříhání keřů u hranice pozemku se soudem panem Františkem Svobodou, bytem Luční 330, Zlín mě začal uvedený soused hrubě slovně urážet, protože jsem mu měl údajně poškodit lak na jeho osobním vozidle. Na urážky jsem nejprve nereagoval, poté jsem mu slušně řekl, ať mě nechá na pokoji.

Soused Svoboda odešel. Po chvíli se však vrátil, opět začal křičet a vyhrožovat se slovy „Já ti rozbiju hubu“. Poté začal přes plot mým směrem házet větší kameny a cihly, kdy jednou cihlou mě trefil do pravého kolene, což způsobilo můj pád.

Vzhledem k tomu, že mě koleno bolelo, nemohl jsem se na něj postavit a tekla mi krev, odvezla mě manželka do nemocnice. Tržná rána si vyžádala celkem 6 stehů a přinejmenším týden budu v pracovní neschopnosti. V příloze zasílám lékařskou zprávu.

Incident pozorovala z okna domu moje žena, paní Anna Nováková, dat. nar. 3. 11. 1991, bytem Hradčany 13, 110 00 Praha 1, která z incidentu pořídila i videozáznam, který rovněž přikládám.

Mám za to, že popsané jednání může naplnit znaky trestného činu. Z tohoto důvodu žádám, aby se policejní orgán zabýval obsahem tohoto podnětu a ve lhůtě jednoho měsíce mě informoval o učiněných opatřeních.

 V Praze dne 9.9.2022

_________________

podpis

Jednou
Datovou zprávou / doporučeně
Přílohy dle textu

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top