advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Krádež: kdy se z přestupku stává trestný čin?

Krádež: kdy se z přestupku stává trestný čin?

Z policejních statistik vyplývá, že mezi nejčastěji páchanou trestnou činnost patří právě krádeže. Ne každá krádež je však trestný čin, u méně závažných deliktů se jedná pouze o přestupek. V tomto článku vám pomůžeme pochopit jednotlivé rozdíly.

Obsah

Krádež v trestním zákoníku

Základní podmínkou spáchání trestného činu krádeže je skutečnost, že si pachatel přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní. Kromě toho však musí být splněn alespoň jeden další zákonem stanovený znak (např. že pachatel byl již za krádež v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, tzv. recidiva).

Co je cizí věc?

Co lze považovat za cizí věc? A která věc naopak nemůže být předmětem krádeže? Pachatel si může přisvojit pouze movitou věc, která mu nenáleží (není tedy ani spoluvlastníkem) a nemá ji ve své dispozici.

U nemovitostí – domů, pozemků či bytů – nemůžeme o krádeži vůbec hovořit. Což však nevylučuje spáchání jiného trestného činu jako je neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytového prostoru. Stejně tak se krádeže nemůže dopustit ani osoba, která si ponechala dříve svěřenou cizí věc.

Příklad: Zaměstnanec má odevzdat do banky provozní tržbu, tuto si však ponechá pro svoji potřebu. V daném případě se jedná o trestný čin zpronevěry, nikoliv krádeže.

Zmocnění se cizí věci

Ke spáchání trestného činu krádeže není třeba věc odnést, postačí, pokud má pachatel svým jednáním možnost odcizenou věc vzít, užít dle libosti a podle svého uvážení s ní nakládat (tj. například ji někomu darovat, zničit nebo prodat).

Příklad: Pachatel se cizí věci zmocnil tím, že si ji schoval do kapsy či tašky, kterou měl v době skutku při sobě. K naplnění skutkové podstaty trestného činu krádeže se přímo nevyžaduje, aby pachatel z obchodu s věcí odešel, stačí, že se věc u pachatele našla v kapse či batohu při zadržení ostrahou.

Kdo může být pachatel

V obecné rovině platí, že pachatelem trestného činu je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu (popř. jeho pokusu nebo přípravy). Více informací o tom, kdo může být pachatelem nebo spolupachatelem trestného činu krádeže se dočtete v našem další článku o trestní odpovědnosti.

Krádež versus zatajení věci

Krádež bývá mnohdy zaměňována s trestným činem zatajení věci. Tohoto trestného činu se pachatel dopustí tehdy, pokud se zmocní nalezené věci, u které není znám vlastník. I když se může zdát, že se jedná o stejný případ jako u krádeže, není tomu tak. Z hlediska práva se jedná o věc ničí, či věc opuštěnou, a trestní zákoník v takovém případě umožňuje postihnout pachatele výlučně pro trestný čin zatajení věci.

Příklad: Pachatel našel na zemi u bankomatu hotovost 10 000 Kč. Tuto hotovost si ponechal, ačkoliv měl takový nález oznámit na policii nebo na příslušný obecní úřad. Pachatel byl uznán vinným z trestného činu zatajení věci podle § 219 trestního zákoníku.

Druhy krádeží

Krádeží je jednání pachatele, při kterém si přisvojí cizí věc zmocněním a současně:

  • způsobí na cizím majetku škodu dosahující nejméně 10 000 Kč – tzv. prostá krádež [viz § 205 odst. 1 písm. a) tr. zák.];
  • čin spáchá vloupáním [viz § 205 odst. 1 písm. b) tr. zák.];
  • bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí [viz § 205 odst. 1 písm. c) tr. zák.];
  • čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě – tzv. kapesní krádeže [viz § 205 odst. 1 písm. d) tr. zák.];
  • čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, např. rabování při povodních [viz § 205 odst. 1 písm. e) tr. zák.].

Pro spáchání krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) až e) trestního zákoníku se nevyžaduje, aby odcizené věci měly hodnotu nejméně 10 000 Kč. Pokud je tedy například věc odcizena vloupáním nebo se jedná o kapesní krádež a hodnota odcizené věci činí 500 Kč, jedná se i v tomto případě o tr. čin krádeže, a nikoliv o přestupek.

TIP: Byly jste okradeni? Přečtěte si, jak podat trestní oznámení.

Krádež vloupáním

Krádeže vloupáním se pachatel dopustí, pokud překoná bezpečnostní překážku (např. uzamčená branka, zámek vstupních dveří, zámek na skříňce, vysoký plot), ale i tehdy, pokud vnikne do uzavřeného prostoru lstí (např. pod záminkou přivolání pomoci vstoupí do bytu, do kterého je majitelem vpuštěn) a následně odcizí cennosti.

V případě vloupání je pachatel často současně stíhán i za trestný čin porušování domovní svobody, neboť bez souhlasu vstoupil do obydlí jiného.

Použití násilí – krádež nebo loupežné přepadení?

K rozlišení loupežného přepadení a krádeže je rozhodující okamžik použití násilí. U krádeže je násilí užito až poté, co se pachatel věci zmocnil. Je-li násilí užito při zmocnění se věci nebo bezprostředně poté, pak se jedná o trestný čin loupeže.

Příklad: Pachatel v metru přistoupí k mladému muži a (aniž by si toho muž všiml) vytáhne mu ze zadní kapsy u kalhot peněženku, kterou si strčí do batohu. Muž po několika vteřinách zpozoruje „něco divného“ a zjistí, že nemá peněženku. Osloví pachatele a vyzve ho, aby ji vrátil, načež pachatel v další stanici spěšně vystoupí. Muž ho pronásleduje. Pachatel se zastaví, udeří muže do obličeje, využije jeho otřesu a uteče. V tomto případě se stále jedná o krádež.
Pokud by se však pachatel začal s poškozeným o peněženku přetahovat bezprostředně po jejím vytažení z kapsy, jednalo by se o trestný čin loupeže, za který však pachateli hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.  

Krádež za nouzového stavu

Mediálně hojně skloňovaným tématem byly krádeže spáchané v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislostí s pandemií koronaviru. Palcové titulky „Za krádež housek kriminál“ bezpochyby umí přilákat čtenáře, kteří nad takto na první pohled bizarními tresty následně kroutí hlavou. V těchto případech však novináři zapomínají často uvést, že se jedná recidivisty, u nichž není ani tak trestána samotná krádež housky jako skutečnost, že se dopouští opakovaně trestné činnosti, za kterou byli odsouzeni.

Pokud se nicméně dopustíte trestného činu krádeže v době, kdy bude vyhlášen na území republiky nouzový stav, musíte počítat s tím, že na závažnost spáchaného činu může být nahlíženo přísněji a tím pádem i uložen vyšší trest než za normální situace, konkrétně v sazbě 2 až 8 let.

(Pozn.: částečnou změnu přinesl tzv. pandemický zákon, přijatý pod č. 94/2021 Sb., který definuje pojem pandemické pohotovosti. Při trestání pachatele za trestný čin krádeže, který spáchal v době stavu pandemické pohotovosti, je použita vyšší trestní sazba pouze tehdy, pokud je trestným činem poškozen či ohrožen zájem společnosti na zvládání epidemie koronaviru. Pandemický zákon, resp. zvláštní pravidla pro ukládání trestů, se vztahuje na trestné činy spáchané ode dne 27. 2. 2021.)

Příklady krádeží z praxe

Krádež peněz z bankovního účtu

Poměrně častý případ krádeží je v poslední době krádež peněz z bankovního účtu. Za tu pachatel odpovídá tehdy, když např. převedl peníze na svůj účet nebo peníze z účtu vybral prostřednictvím bankomatu.

Příklad: 72letý muž vyrazil společně se svou ženou na nákup do obchodního centra. Pokusil se vybrat hotovost z bankomatu, který mu ji i přes opakované pokusy nevydal. Na základě výpisu z účtu, který banka poškozenému poskytla, zjistil, že je účet prázdný. Poškozený podal trestní oznámení na krádež peněz. Jakmile začali policisté věc vyšetřovat, došli k překvapivému závěru. Se zřizováním bankovního účtu pomáhal poškozenému jeho syn. Protože znal přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, v nestřeženém okamžiku se prostřednictvím svého počítače přihlásil do bankovního účtu svého otce, převedl částku téměř 18 000 Kč na svůj účet a přes mobil svého otce potvrdil převod. Peníze si druhý den vybral z bankomatu. Kriminalisté muži sdělili obvinění ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Krádež nafty

Dalším případem krádeží jsou krádeže nafty či benzínu. Pachatel v těchto případech přijede mnohdy ukradeným autem na benzínovou stanici, kde natankuje a bez zaplacení ujede z místa činu. I zde platí, že k zahájení trestního stíhání musí výše škody dosahovat alespoň 10 000 Kč, nebo pachatel musí být recidivista, případně takto pachatel natankoval na více místech a škoda činí v souhrnu 10 000 Kč. Podobnou situací může být krádež nafty či benzínu přímo ze zaparkovaného vozidla (nejčastěji kamionu). Zde bývá výše škody zpravidla vyšší než 10 000 Kč.

Trestný čin krádež auta

Dojde-li k trestnému činu krádeže auta, hrozí pachateli stejný postih jako u jiných krádeží. O trestný čin krádeže auta se jedná i tehdy, pokud je auto odemčeno a ponecháno bez dozoru. Výjimkou nejsou ani situace, kdy pachatel odjede s nastartovaným vozem přímo před zrakem poškozeného.

Výše škody při krádeži – hranice přestupku

Do 30. 9. 2020 byla limitním prahem pro spáchání řady trestných činů „škoda nikoli nepatrnáve výši 5 000 Kč, která byla následně zvýšena na 10 000 Kč. Do povědomí veřejnosti se tato částka zapsala jako mezník pro přestupek a trestný čin krádeže.

Mnozí se tak mylně domnívají, že pokud došlo k odcizení věci v nižší hodnotě, o trestný čin krádeže se nejedná. Tak tomu ale nebylo a ani není. Jak jsme si ukázali výše, trestní zákoník považuje za tr. čin krádeže i jednání, u nichž je škoda nižší, ale je splněn některý z dalších zákonných znaků. Například zmíněná krádež vloupáním či krádež za nouzového stavu.

Krádež jako přestupek

Posuzujeme-li hranici výše škody u tzv. prosté krádeže, i nadále platí, že o přestupek krádeže se jedná v případě, že pachatel odcizením věci způsobí škodu do 10 000 Kč a současně nenaplní jiný znak uvedený v trestním zákoníku (vloupání, použití násilí, kapesní krádež).

Jaké jsou hranice způsobené škody po novele trestního zákoníku a jaké tresty hrozí?

škoda nikoli nepatrná nejméně 10 000 Kč až 2 roky
škoda nikoli malá nejméně 50 000 Kč až 2 roky
větší škoda nejméně 100 000 Kč 1–5 let
značná škoda nejméně 1 000 000 Kč 2–8 let
škoda velkého rozsahu nejméně 10 000 000 Kč

5–10 let

Tresty za krádež – podmínka nebo vězení?

Pachatelům krádeže jsou zpravidla ukládány podmíněné tresty, zákaz činnosti nebo propadnutí věci, popřípadě peněžité tresty a obecně prospěšné práce. Recidivistům nebo pachatelům, kteří působí jako organizovaná skupina (tzv. gangy zlodějů), hrozí i nepodmíněné tresty odnětí svobody.

Trestní právo zná řadu institutů, jimiž lze docílit relativně nízkého trestu (např. prostřednictvím mimořádného snížení trestu odnětí svobody, spolupracujícího obviněného, odklonů v trestním řízení, dohodě o vině a trestu). Vhodnou strategii obhajoby vám navrhne váš advokát.

Kdy se promlčí trestný čin krádeže?

Délka promlčecí doby u nejčastějších případů krádeže je:

  • 3 roky u krádež se škodou nikoli nepatrnou nebo krádeže vloupáním;
  • 5 let u krádeže s větší škodou;
  • 10 let krádeže se značnou škodou nebo za nouzového stavu;
  • 15 let krádeže se škodou velkého rozsahu.

Potřebujete obhájce?

Byli jste pozváni na policii z důvodu trestného činu krádeže? Předala vám policie usnesení o zahájení trestního stíhání? V takovém případě doporučujeme situaci nepodceňovat a využít služeb specializovaného advokáta, který vám pomůže vyhledat polehčující okolnosti a okolnosti svědčící ve váš prospěch, vysvětlí celý průběh trestního řízení a bude vám oporou při jednotlivých úkonech, i během hlavního líčení. Zkušený právník dokáže vyhodnotit, zda obhajobu směřovat k zastavení trestního stíhání, snížení trestu nebo je například na místě uzavřít dohodu o vině a trestu, nebo vyčkat na rozhodnutí soudu, čímž vám ušetří čas a peníze.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top