advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Křivé obvinění či pomluva – kdy je lež trestným činem?

Křivé obvinění či pomluva – kdy je lež trestným činem?

Kdy se šíření nepravdivých údajů klasifikuje jako trestný čin? Jaký je rozdíl mezi pomluvou a křivým obviněním, jakou odpovědnost za ně nese pachatel a jak se proti nim bránit? Na tyto a další otázky vám odpoví naši advokáti v následujícím článku.

Obsah

Jak dokázat křivé obvinění?

Ne každé nařčení z protiprávního jednání je trestným činem. V případě křivého obvinění je nutné, aby pachatel vědomě a lživě obvinil jinou konkrétní osobu z toho, že spáchala trestný čin. Motiv, proč a za jakým účelem ji obvinil, není nutné zjišťovat. Pachatel však musí jednat vždy úmyslně, a to dokonce v úmyslu přímém.

Druhy křivých obvinění z hlediska výše trestu

Křivého obvinění se pachatel může jednoduše dopustit tím, že někoho lživě obviní ze spáchání trestného činu, za což mu bude hrozit trest odnětí svobody až na 2 roky.

Pokud se však snažil tímto svým jednáním úmyslně přivodit jiné osobě trestní stíhání, zvyšuje se horní hranice trestní sazby až na 3 roky.

Příklad: Obviněný úmyslně lživě obvinil příslušníky policie z toho, že jej měli přinutit fyzickým násilím k doznání ze spáchání trestného činu. Proti obviněnému bylo následně zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění.

Křivé obvinění v médiích

Daleko přísnější trest však pachateli hrozí, pokud spáchá křivé obvinění:

 • prostřednictvím tisku, filmu, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí,
 • aby jiného vážně poškodil v zaměstnání, narušil mu jeho rodinné vztahy,
 • aby zakryl vlastní trestný čin nebo
 • způsobí škodu dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč.

V těchto případech je trestní sazba vyšší, a to od 2 do 8 let. Pokud je způsobena škoda nejméně 10 milionů Kč, může trest odnětí svobody činit až 10 let.

Křivé obvinění versus pomluva

Křivému obvinění se podobá nejvíce trestný čin pomluvy, který je upraven v § 184 trestního zákoníku. Na rozdíl od křivého obvinění již pachatel nemusí jednat v přímém úmyslu, postačí zde i úmysl nepřímý. U pomluvy však již nejde o nařknutí jiného z trestného činu, ale o sdělení lži, která poškozenému může v soukromém životě citelně ublížit.

Hranici mezi trestným činem a přestupkem ublížení na cti tvoří intenzita narušení soukromí, cti, vážnosti či rodinných a pracovních vztahů poškozeného.

Příklad: Nepravdivý údaj o jiném, že je duševně nemocný, může být podle judikatury údajem způsobilým značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů a poškodit jej v zaměstnání.

Příklady křivého obvinění

Křivé obvinění z krádeže

Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže. Jsou také nejčastějším důvodem pro podání trestního oznámení. To je však mnohdy podáváno pouze účelově s úmyslem poškodit někoho jiného, ačkoliv ke krádeži skutečně nedošlo. Pachatelé tímto oznámením mohou sledovat také zakrytí vlastní trestné činnosti (např. proto, že věc je kryta pojistkou).

Příklad: Mladá žena na policii oznámila, že jí měl její známý z vozidla odcizit mobilní telefon a hotovost. Policisté však v rámci prověřování případu zjistili, že mobilní telefon vzal jiný muž a ke krádeži peněz nedošlo. Žena věděla, že její kamarád jí žádné peníze neodcizil, ale uvedla ho jako podezřelého do své výpovědi. V rámci dalšího řízení jí pak bylo sděleno podezření z přečinu křivého obvinění z krádeže, protože jiného vědomě lživě obvinila ze spáchání trestného činu.

Křivé obvinění z napadení

Dalším častým případem bývá křivé obvinění z napadení. Děje se tak zpravidla u vyhrocených rozvodů či rozchodů mezi partnery a manželi, nebo v situaci, kdy se rodiče nemohou dohodnout na péči o děti. Nezřídka se stává, že manžel či manželka křivě obviní svého partnera či partnerku z napadení ve snaze zabránit mu dalšímu kontaktu s dětmi či přitížit mu u rozvodu.

Příklad: Podezření z trestného činu křivého obvinění z napadení si převzala 31letá žena, která v polovině roku 2020 po řádném poučení o trestní odpovědnosti ze lživého obvinění vypovídala proti svému 34letému druhovi. Při výslechu policistům uvedla, že ji druh dlouhodobě vulgárně nadává, častokrát ji bije, a dokonce na ni vytahuje v kuchyni nože a hází je před ní. U těchto incidentů měly být přítomny i jejich nezletilé děti. V průběhu trestního řízení na jejího druha však žena u soudu prohlásila, že to, co vypověděla, není pravda.

Křivé obvinění ze šikany

V poslední době také přibývají případy křivého obvinění ze šikany. Může se jednat o křivé obvinění ze šikany na škole mezi dětmi, ale i na pracovišti mezi zaměstnanci či z pozice zaměstnavatel-zaměstnanec. Věková hranice trestní odpovědnosti je u nezletilých dětí 15 let. Pokud je vaše dítě křivě obviněno jiným dítětem ze šikany, bude trestně odpovědné jen tehdy, je-li starší 15 let.

Jak se bránit proti křivému obvinění?

Bránit se můžete podáním trestního oznámení na křivé obvinění. S vylíčením rozhodných skutečností a označení důkazů vám může pomoci advokát, ale právní zastoupení není povinné. Vždy si zkontrolujte, zda marně neuplynula lhůta pro jeho podání. Obecná promlčecí lhůta je 3 roky.

Způsoby odškodnění

I když nepodáte trestní oznámení, můžete se proti křivému obvinění či pomluvě bránit i jinak. Obecně lze proti tomu, kdo vás křivě obvinil nebo pomluvil, zahájit také přestupkové řízení nebo se můžete domáhat svých nároků podáním žaloby.

Lze požadovat veřejnou omluvu pachatele (tzv. morální satisfakce) nebo peněžní kompenzaci vzniklé škody. Kromě toho máte právo se domáhat upuštění od zásahu do vaší cti (např. další nezveřejňování lživého článku v novinách) a odstranění následků takového zásahu (např. stažení lživého článku ze sociálních sítí).

Potřebujete advokáta?

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Každý případ vyhodnocujeme individuálně a jsme vám oporou po celou dobu řízení. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

§ 345 Křivé obvinění

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,
 • b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
 • c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
 • d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo
 • e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
 • b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 • c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top