advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Za jakých podmínek může být odsouzený propuštěn z trestu odnětí svobody dříve, než mu uplyne vyměřený trest? Zjistěte kdo, kdy a jak může podat žádost o předčasné propuštění a jak zvýšit šance na úspěch.

Obsah

Co je podmíněné propuštění z výkonu trestu

Podmíněné propuštění je trestněprávní nástroj, kterým je možné zmírnit přísnost trestu nepodmíněného odnětí svobody. Pokud odsouzený splní formální podmínky (je ve vězení po určitou dobu) a současně materiální podmínky (došlo k jeho nápravě a polepšení), může být z vězení soudem propuštěn tzv. na podmínku.

Ani tehdy, pokud je odsouzený ve výkonu trestu opakovaně, nemá zavřené dveře k předčasnému návratu na svobodu. Podle Ústavního soudu totiž i u recidivistů, kteří mají za sebou více trestů, má být posuzována obecná prognóza řádného života, a ne pouze prostý počet záznamů v rejstříku trestů.

Jaké jsou podmínky pro podmíněné propuštění?

Odsouzený může být podmíněně propuštěn, pokud při výkonu trestu svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení a nehrozí obava, že bude opět páchat více trestných činů. Soud bere do úvahy tzv. kázeňské odměny (pochvaly) za aktivity nad rámec běžného výkonu trestu, např. výpomoc při úklidu věznice, zda je odsouzený poprvé ve výkonu trestu, zda do něj včas a dobrovolně nastoupil atp. Soud může také přijmout záruku třetí osoby za řádný život odsouzeného.

Hlavní podmínkou pro propuštění je vykonání zákonem stanovené části trestu, která se liší podle spáchaného trestného činu. Trestní řád může požadovat:

 • vykonání třetiny trestu;
 • vykonání poloviny trestu;
 • vykonání dvou třetin trestu;
 • vykonání nejméně dvaceti let, pokud byl odsouzenému uložen výjimečný trest.

Podmíněné propuštění po 1/3 trestu

Propuštění po třetině je nejčastější u majetkových a hospodářských trestných činů. Může o něj ale zažádat jakýkoliv pachatel trestného činu, který nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin s horní hranicí trestní sazby převyšující 10 let a pokud jeho čin:

 • neměl následek za těžkou újmu na zdraví nebo smrt (výjimku představuje zabití);
 • nebyl spáchán na těhotné ženě nebo na dítěti;
 • nebyl spáchán v souvislosti s organizovanou skupinou a organizovanou zločineckou skupinou či ve vztahu k teroristickému útoku;
 • není trestným činem proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (např. znásilnění), trestným činem obecně nebezpečným (např. obecné ohrožení), trestným činem proti České republice, trestným činem proti cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestným činem vojenským, trestným činem proti lidskosti a proti míru a válečným trestným činem.

Mezi typické příklady trestných činů, u nichž může odsouzený žádat o propuštění po třetině odpykaného trestu patří ublížení na zdraví z nedbalosti, neoprávněné užití cizí věci, krádež, zkrácení daně, zpronevěra nebo podvod (se škodou do 10 milionů Kč).

Podmíněné propuštění po 1/2 trestu

Tzv. propuštění „na půlku“ dopadá na nejširší spektrum trestných činů. Přichází do úvahy, pokud odsouzený nesplňuje podmínky pro podání žádosti po 1/3 trestu a současně se nejedná o trestný čin, u kterého lze požádat až po vykonání 2/3 trestu.

Podmíněné propuštění po 2/3 trestu

Také odsouzení za vysoce závažné trestné činy mohou žádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu, ovšem až po odpykání dvou třetin z vyměřeného trestu. Jako příklad takových trestných činů můžeme uvést vraždu a kvalifikované skutkové podstaty většiny trestných činů proti životu a zdraví.

Podání žádosti o podmíněné propuštění

Návrh na podmíněné propuštění může podat státní zástupce, ředitel věznice, v níž je vykonáván trest, nebo sám odsouzený. Pokud za odsouzeného hodlá převzít záruku zájmové sdružení občanů, může rovněž toto sdružení podat samostatný návrh. Nutno podotknout, že podání žádosti ředitelem věznice, státním zástupcem či sdružením občanů jsou zcela výjimečné. Ve většině případů je to sám odsouzený, kdo se snaží o zkrácení trestu odnětí svobody.

Ačkoliv trestní řád přímo nestanoví, že musí být žádost sepsána obhájcem, angažování zkušeného advokáta může být jedině ku prospěchu. Obhájce pomůže jak s vyhotovením žádosti, tak s přípravou příloh k žádosti a při komunikaci se soudem a věznicí.

Žádost se adresuje soudu, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest. O žádosti rozhoduje soud ve veřejném zasedání, což znamená, že celému průběhu (vč. vyhlášení rozhodnutí) může být přítomna veřejnost. Některé věznice mají zvláštní místnost na konání těchto jednání a odsouzený tak nemusí být eskortován k soudu. Ani to však nebrání přítomnosti veřejnosti.

Rozhodnutí o žádosti o podmíněné propuštění

Pokud odsouzený požádal o podmíněné propuštění, soud musí rozhodnout do 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Než soud o žádosti rozhodne, musí odsouzeného vyslechnout. Odsouzený se může vyjádřit k tomu, jaký vliv na něj měl dosavadní výkon trestu a proč si myslí, že se již dostatečně napravil, aniž by musel vykonat i zbytek uloženého trestu.

Soud může rozhodnout tak, že odsouzeného podmíněně propouští, nebo žádost zamítne. Proti rozhodnutí lze podat stížnost.

Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody může být podána opakovaně. Byla-li žádost odsouzeného zamítnuta, může ji opakovat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozhodnutí.

Jestliže soud shledá, že je namístě odsouzeného podmínečně propustit, určí mu tzv. zkušební dobu, která začne běžet ode dne, kdy je odsouzený propuštěn. Délka zkušební doby se liší v závislosti na spáchaném trestném činu a může činit až 7 let.

Spolu se zkušební dobou mohou být odsouzenému uloženy některé povinnosti či omezení, která jej mají motivovat v řádném způsobu života. A to například povinnost:

 • podrobit se léčení závislosti, ať už na omamných a psychotropních látkách, nebo na alkoholu;
 • zdržet se návštěv nevhodného prostředí, typicky kasin, nočních barů;
 • zdržet se požívání návykových látek nebo alkoholu;
 • zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek.

Odsouzenému může být uložen během zkušební doby dohled probačního úředníka, při kterém musí dbát pokynů, pravidelně se dostavovat, hlásit „životní“ změny (změna zaměstnání, kontaktní adresy) a plnit případný probační plán.

V případě, že je odsouzený podmíněně propuštěn, musí veškeré uložené povinnosti a omezení ve svém vlastním zájmu dodržovat a případný probační plán řádně plnit. Nežije-li odsouzený řádný život, může soud rozhodnout o povinnosti vykonat zbytek trestu.

Pokud odsouzený po podmíněném propuštění žije řádným životem, rozhodne soud po uplynutí zkušení doby o tom, že se osvědčil a opětovný návrat za mříže mu (alespoň v tomto případě) nehrozí.

Co by měla obsahovat žádost o podmíněné propuštění?

Každá žádost musí obsahovat údaje o odsouzeném (tj. jméno, příjmení), označení soudu a označení rozsudku. Současně by měl odsouzený uvést důvody, pro které si myslí, že se již napravil a bude vést řádný život.

Kromě uvedených obecných náležitostí je vhodné k žádosti doložit následující listiny:

 • a) potvrzení o zaměstnání;
 • b) potvrzení o bydlení;
 • c) potvrzení o náhradě škody poškozenému, či dohodu o způsobu jejího uhrazení.

Potvrzení o zaměstnání by mělo obsahovat zejména informaci o pracovní pozici, na které by byl odsouzený, v případě podmíněného propuštění, zaměstnán – druh práce, místo výkonu práce a předpokládanou výši mzdy. Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat pravdivé informace a zaměstnavatel musí být skutečně připraven odsouzeného zaměstnat. Účelově vydané fiktivní potvrzení může odsouzenému spíš uškodit.

Potvrzení o bydlení může být vystaveno jakoukoli osobou, která je připravena poskytnout odsouzenému bydlení v případě propuštění, tj. manžel/ka, druh/družka, rodinný příslušník či někdo z okruhu známých a přátel. V potvrzení o bydlení je vhodné výslovně uvést, že tato osoba je ochotna bydlení (alespoň prvních pár měsíců) poskytovat zdarma, aby bylo zřejmé, že i pokud bude odsouzený neprodleně po propuštění z výkonu trestu bez finančních prostředků, má garantováno zázemí a nebude nucen páchat trestnou činnost. Ve většině případů se jedná o pomoc rodiny, ovšem je možné doložit nájemní smlouvu se zcela „cizí“ osobou.

Potvrzení o náhradě škody poškozenému by mělo obsahovat prohlášení poškozeného, že mu odsouzený nahradil veškerou škodu, která mu byla trestným činem způsobena. Pokud k úhradě škody nedošlo, bylo by vhodné formou dopisu oslovit poškozeného, opětovně vyjádřit lítost nad vznikem jeho škody a nabídnout úhradu, byť i formou splátek. V případě kladné odezvy poškozeného lze uzavřít dohodu o náhradě škody se splátkovým kalendářem, kterou vám může vyhotovit zkušený právník.

Jak zvýšit šance na podmíněné propuštění?

Kromě výše uvedeného příslibu zaměstnaní, bydlení nebo potvrzení o úhradě škody zvyšují šance na podmíněné propuštění i další skutečnosti:

Účast v programech pro odsouzené

U některých typů trestných činů se může odsouzený zapojit do tzv. resocializačních programů pro odsouzené. Nejznámější jsou program Alfa a program Beta, které jsou zaměřeny na práci s odsouzenými a potenciálními žadateli o podmíněné propuštění. Všechny vypsané programy se potýkají s kapacitními nedostatky a poptávka většinou převyšuje nabídku. Doporučujeme proto zkoušet žádat o účast v programu opakovaně.

V minulosti byly vypsány rovněž programy Křehká šance a Křehká šance II, které byly zaměřeny na začleňování pachatelů do života na svobodě. Druhá fáze programu byla ukončena v roce 2020.

Spolupráce s Probační a mediační službou

Odsouzený může během pobytu ve výkonu trestu oslovit Probační a mediační službu. Informace o kontaktech poskytne odsouzeným vychovatel. V současné době se Probační a mediační služba potýká s kapacitními nedostatky a může se tak stát, že první žádost odsouzeného o spolupráci bude zamítnuta. V takovém případě žádost po čase zopakujte.

Pracovní zařazení

Pozitivně je hodnoceno rovněž pracovní zařazení odsouzeného. Pracovní zařazení se liší v závislosti na kapacitních možnostech věznice, zdravotním stavu odsouzeného a spáchaném trestném činu. Ne všem odsouzeným je umožněno pracovat. Odsouzeným za zvlášť závažné trestné činy se zpravidla pracovní zařazení neumožňuje.

Vzdělávání po dobu výkonu trestu

Některé věznice umožňují dálkové studium výučních oborů (v některých případech i jiná dálková studia). Každá snaha odsouzeného nad rámec běžného výkonu trestu je při posouzení žádosti o podmíněné propuštění hodnocena pozitivně a v případě ochoty vzdělávat se tomu není jinak. Současně je získání či rozšíření vzdělání příležitost, jak zvýšit své šance na bezproblémové začlenění do běžného života po propuštění.

Potřebujete advokáta?

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Každý případ vyhodnocujeme individuálně a jsme vám oporou po celou dobu řízení. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top