advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Poškozený v trestním řízení: kdo to je a jaká má práva?

Poškozený v trestním řízení: kdo to je a jaká má práva?

Cítíte se být obětí trestného činu? Jako poškozenému vám zákon přiznává celou řadu práv. Jaká to jsou a jak můžete v trestním řízení postupovat, abyste se úspěšně domohli svých nároků se dočtete v tomto článku, který připravili naši advokáti.

Obsah

Kdo je poškozený?

Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, které byla trestným činem způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným může být fyzická i právnická osoba.

Za poškozeného se naopak nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik nesouvisí s trestným činem.

Jako poškozený v trestním řízením se zároveň stáváte svědkem se všemi vznikajícími právy a povinnostmi.

TIP: Pokud jste byli poškozeni trestným činem, můžete podat trestní oznámení.

Poškozený versus oběť trestného činu

Obětí trestného činu je osoba, které bylo byla trestným činem způsobena škoda, újma nebo se na její úkor se pachatel obohatil. Obětí jsou také osoby pozůstalé po oběti, které byla usmrcena (zejména příbuzní v přímém pokolení, manžel či sourozenec).

Zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen, nebo jestli byl v době spáchání trestného činu trestně odpovědný, či nikoliv (např. nestíhatelnost z důvodu nedostatku věku či nepříčetnosti pachatele), nemá na postavení oběti vliv.

Obětí trestného činu může být pouze fyzická osoba, a to na rozdíl od poškozeného, kterým může být i právnická osoba. Oběť trestného činu může mít (a zpravidla také má) i postavení poškozeného v trestním řízení.

Odškodnění obětí trestných činů

Oběti trestné činnosti mají kromě jiného možnost získat také peněžitou pomoc od státu, jejíž výše se odvíjí podle způsobené újmy (např. oběť trestného činu, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, může dostat peněžitou pomoc v paušální částce od 10 000 Kč do 200 000 Kč).

Peněžitou pomoc musíte uplatnit na základě žádosti, kterou je nutné podat ve lhůtě 2 let od doby, kdy jste se dozvěděli o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu. Žádost se podává u Ministerstva spravedlnosti u odboru odškodňování.

Při odškodnění oběti trestného činu se postupuje podobně jako v případě poškozeného. Oběti trestné činnosti mají navíc možnost učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její dosavadní život.

Práva poškozeného v trestním řízení

Jaká jsou vaše práva?

V prvé řadě máte právo vypovídat jako svědek. Máte právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se máte také právo se k věci vyjádřit.

Odvolání poškozeného v trestním řízení

Jako poškozený máte také právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí, tedy odvolání proti rozsudku. Poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, může podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení. Na druhou stranu se nemůže odvolat proti výroku o vině.

Právo žádat náhradu škody

Mezi jedno z nejdůležitějších práv poškozeného zařazuje trestní řád právo přihlásit se jako poškozený se svým nárokem na náhradu škody do trestního řízení. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Je-li sjednána dohoda o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě.

Poučení poškozeného v trestním řízení

O svých základních právech musíte být poučeni. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení poškozeného na to, že k takovému sjednání může dojít a že může uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové dohodě.

Zákonný zástupce a opatrovník

Pokud je poškozená osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo je její způsobilost k právním úkonům omezena, vykonává její práva podle trestního řádu její zákonný zástupce. Nemůže-li poškozený vykonávat svá práva a je nebezpečí z prodlení, předseda senátu (v přípravném řízení státní zástupce) ustanoví k výkonu práv poškozenému tzv. opatrovníka. V případě, že jde o uplatnění nároku na náhradu škody, přecházejí práva, která tento zákon poškozenému přiznává, i na jeho právního nástupce (např. dědicové).

Zmocněnec poškozeného v trestním řízení

Jako poškozený v trestním řízení se můžete nechat zastupovat zmocněncem, a to ve všech fázích trestního řízení.

Kdo může být zmocněnec

Zmocněncem může být fyzická osoba bez omezení způsobilosti k právním úkonům, nebo právnická osoba. Nejčastěji bývá zmocněncem advokát nebo zkušený právník, může však jít také o osobu, která je vaším důvěrníkem.

Jak mi může zmocněnec pomoci?

Zmocněnec je oprávněný být přítomen při vyšetřovacích úkonech již od zahájení trestního stíhání, může činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Může se účastnit všech úkonů, kterých se může účastnit poškozený. Bude s vámi přítomen při sjednávání dohody o vině a trestu a v mnoha případech vám bude také psychickou oporou.

Náhrada škody

Pokud je vám ze strany obviněného způsobena trestným činem škoda, máte právo se v trestním řízení domáhat náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení. Podrobněji se tématu věnujeme v samostatném článku zaměřeném na náhradu škody v trestním řízení.

Peněžitá pomoc státu

Velmi často se stává, že pachatel trestného činu je recidivista, který je nemajetný a je proti němu veden také bezpočet exekucí. Reálná šance na získání náhrady škody je tak pro poškozené malá. Pokud poškozenému v důsledku spáchání trestného činu vznikla majetková škoda nebo nemajetková újma, nabízí jim v tomto případě určitou pomoc k dosažení odškodnění zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Na koho se obrátit

Ministerstvo spravedlnosti České republiky zřídilo zvláštní účet, na kterém shromažďuje finanční prostředky z majetkových trestních sankcí (zpravidla se jedná o peněžité tresty a tresty propadnutí věci nebo majetku pachatele). Z těchto peněz se pak za splnění dalších podmínek můžete jako poškozený uspokojit, aniž byste museli svůj nárok složitě uplatňovat vůči pachateli v exekuci nebo v insolvenci.

Žádost o uspokojení majetkového nároku je třeba uplatnit na Ministerstvu spravedlnosti nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku vydaného soudem.

Potřebujete advokáta?

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Zastupujeme poškozené v trestních řízení při vymáhání nároků, kdy za tímto účelem úzce spolupracujeme se soudními znalci. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top