advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Trestný čin podvodu: Kdo se jej dopustí, a jak řešit případné trestní stíhání

Trestný čin podvodu: Kdo se jej dopustí, a jak řešit případné trestní stíhání

Trestný čin v podobě pojistného, dotačního či úvěrového podvodu patří mezi nejrozšířenější trestné činy proti majetku. Jaké skutkové znaky musí takový čin splňovat, abychom mohli hovořit o podvodu a jaký trest za něj hrozí?

Obsah

Co je podvod a jaké druhy podvodného jednání zná trestní zákoník?

Podvod je majetkovým trestným činem, k jehož spáchání se vyžaduje úmysl, obohacení pachatele nebo jiné osoby, způsobení škody více než 10 000 Kč (tzv. škoda nikoli nepatrná) a:

 • uvedení v omyl – pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečností (např. objednání a převzetí zboží s úmyslem za něj nezaplatit, předložení některých šeků k proplacení, provozování internetového e-shopu a prodej zboží s úmyslem jej nedodat);
 • využití něčího omylu – pachatel sice sám omyl u poškozeného nevyvolá, ale využije mylnou informaci či představu jiné osoby a ze situace následně těží, využije tedy příležitosti pro podvodný úmysl (např. vybere a utratí peníze, které byly zaslány na jeho bankovní účet omylem);
 • zamlčení podstatné skutečnosti  pachatel neuvede rozhodující a zásadní skutečnosti, o nichž ví, že pokud by je poškozený znal, jednal by jinak (např. zamlčení exekuce při uzavírání leasingové smlouvy).

TIP: Stali jste se obětí podvodu? Zjistěte, jak podat trestní oznámení.

Zvláštní formy podvodu

Trestní zákoník kromě „obecného podvodu“ dle § 209 trestního zákoníku rozlišuje speciální skutkové podstaty, a sice pojistný, úvěrový a dotační podvod. Tyto skutkové podstaty upravují konkrétní situaci, při které k podvodu došlo.

V laické veřejnosti se často objevuje také označení daňový podvod. Takový trestný čin však zákon nezná. Pod tímto označením se ve většině případů skrývá trestný čin zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby.

Pojistný podvod

Uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, případně zamlčení podstatných údajů v souvislosti s uzavíráním či změnou pojistné smlouvy, příp. s likvidací pojistné události a uplatněním nároku na pojistné plnění může vést k obvinění z pojistného podvodu.

O pojistný podvod se bude jednat i tehdy, pokud někdo vyvolá nebo předstírá pojistnou událost, aby inkasoval pojistné plnění. Příkladem pojistného podvodu je typicky fingování dopravní nehody s cílem vylákat pojistné plnění za poškození, které se odehrálo za jiných okolností.

Trestní sazby za pojistný podvod se liší v závislosti na výši způsobené škody. Přečin, tj. při škodě nedosahující 100 000 Kč, lze postihovat trestem odnětí svobody až 2 roky. U vyšších škod přichází do úvahy i trestní sazba 2–8 let (škoda nad 1 mil. Kč), nebo 5–10 let (škoda nad 10 mil. Kč).  

Úvěrový podvod

Uvede-li pachatel nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje při sjednávání úvěrové smlouvy nebo čerpání úvěru, potažmo takové údaje zamlčí, může být stíhán za úvěrový podvod.

Trestný čin úvěrového podvodu však můžete spáchat i tak, že získané prostředky „pouze“ použijete na jiný než určený účel. K tomu může ale dojít jen tehdy, je-li konkrétní účel v úvěrové smlouvě popsán.

Příklad: Pachatel požádal o hypoteční úvěr na koupi rodinného domu v hodnotě 2,5 mil. Kč. Po poskytnutí finančních prostředků se však rozhodne od kupní smlouvy odstoupit a koupit namísto rodinného domu pozemek v hodnotě 1 mil. Kč a zbylé prostředky utratit.

Tresty za úvěrový podvod se liší v závislosti na výši škody, kterou pachatel podvodným jednáním způsobil. Za přečin úvěrového podvodu se škodou nedosahující 100 000 Kč může být pachateli uložen trest až 2 roky, za vážnější úvěrový podvod, například se škodou více jak 1 mil. Kč, lze pachatele postihovat odnětím svobody na 2–8 let, nejpřísněji je trestán úvěrový podvod se škodou nad 10 mil. Kč, kde lze pachateli uložit trest na 5–10 let.

Dotační podvod

Dotačního podvodu se pachatel dopustí tehdy, pokud uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v případě žádosti o:

 • dotace;
 • subvence;
 • návratné finanční výpomoci;
 • příspěvky.

Obdobně jako v případě úvěrového podvodu i dotační podvod může být spáchán tím, že poskytnuté prostředky budou užity k jinému účelu, než pro jaký byly poskytnuty. Aktuálně lze uvažovat o dotačním podvodu v souvislosti s kompenzačními bonusy a dotačními programy vypsanými ve spojitosti s epidemií viru Sars-CoV-2.

Kdo může být pachatelem podvodu?

 • Pachatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, která podvodným jednáním sebe nebo jiného obohatila. Současně musí být naplněny u fyzické osoby obecné podmínky trestní odpovědnost (příčetnost a věk nejméně 15 let), u právnické osoby pak tzv. přičitatelnost.
 • Pachatelem naproti tomu nemůže být osoba, u níž jsou splněny okolnosti vylučující protiprávnost, jako je krajní nouze, nutná obrana či svolení poškozeného. Tato osoba pak nemůže být za své jednání trestně stíhána ani odsouzena.

Podvod spáchán více osobami

Dopustí-li se trestného činu podvodu více osob (spolupachatelů), všichni nesou odpovědnost za celé jednání následek (škodu) společně a nerozdílně.

Příklad: Pachatel vymyslí, jak získat peníze na překlenutí špatné finanční situace. Nápad se zalíbí jeho nejlepšímu kamarádovi, který pachateli na jeho žádost opatří falešné potvrzení o výši příjmů. Pachatel následně uzavře úvěrovou smlouvu na spotřebitelský úvěr na částku 100 000 Kč. Ačkoliv oba muži ví, že částku nemají jak vrátit, peníze si mezi sebe rozdělí.
Oba aktéři budou za úvěrový podvod odpovídat stejnou měrou. Není rozhodující to, že úvěrová smlouva byla uzavřena pouze na jednoho z nich, ale to, že kamarád od počátku o všem věděl, přispěl zajištěním falešného potvrzení a následně z podvodu profitoval.

Po jak dlouhé době se promlčí trestný čin podvodu?

Jestliže uplyne promlčecí doba stanovená trestním zákoníkem, aniž by došlo ke stíhání a potrestání pachatele, nelze ho již po uplynutí této doby stíhat a trestní stíhání je nepřípustné. Promlčecí doba se u trestných činů liší v závislosti na trestní sazbě.

Nejčastější příklady podvodu včetně délky promlčecí doby:

podvod se škodou od 10 000 Kč do 100 000 Kč 3 roky
podvod se škodou více jak 10 mil. Kč 15 let
pojistný podvod 3 roky
pojistný podvod se škodou více od 100 000 Kč 5 let
pojistný podvod se škodou více jak 10 mil. Kč 15 let
úvěrový podvod se škodou více jak 1 mil. Kč 10 let
dotační podvod 3 roky

 

Příprava a pokus podvodu

Příprava spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu. Trestat pachatele za přípravu je možné pouze tehdy, pokud to trestní zákoník stanoví. Jestliže je pachatel stíhán za přípravu podvodu, může být potrestán stejnou trestní sazbou, jako za dokonaný podvod. Příprava je trestná u podvodu se škodou více jak 10 mil. Kč, případně u pojistného, úvěrového a dotačního podvodu se škodou vyšší jak 10 mil. Kč.

Příklad: Pachatel hodlá žádat o poskytnutí hypotečního úvěru. Opatří si podpisový vzor své matky (majitelky nemovitosti s hodnotou ve výši 15 mil. Kč). Připraví si formulář plné moci a hodlá jménem své matky zřídit zástavní právo ve prospěch úvěrující banky. Veškeré listiny řádně vyplní a připraví je k předložení bance. Domluví si termín s hypotečním poradcem a vyrazí do banky. Matka pojme podezření a vše nahlásí policii. Pachatel je zadržen cestou do banky.

Pokusem podvodu je takové jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání podvodu a kterého se pachatel dopustil v úmyslu podvod spáchat. Oproti přípravě je pokus trestný ve všech případech. Trestní sazba je i u pokusu stejná jako v případě dokonaného trestného činu.

Příklad: Pachatel si vyplní formulář žádosti o hypoteční úvěr, do něhož uvede nepravdivé informace. K žádosti připraví celou řadu fiktivních příloh a potvrzení. Žádost předloží bance. Banka vyhodnotí údaje jako podezřelé a úvěr pachateli neposkytne. I v tomto případě byl trestný čin spáchán.

Musí pachatel nahradit vzniklou škodu?

Podvod je majetkový trestný čin. Došlo-li k jeho dokonání, zpravidla vznikla jednáním pachatele nějaká škoda. Pachatel je povinen nahradit poškozenému veškerou vzniklou škodu, tj. nejčastěji podvodně vylákané finanční prostředky. Povinnost nahradit škodu je ukládána jak u „obecného podvodu“, tak u pojistného, úvěrového či dotačního podvodu.

Dobrovolná náhrada škody ještě před skončením trestního řízení, ideálně doprovázena omluvným dopisem, je polehčující okolností a mnohdy může vést k podmíněnému zastavení trestního stíhání.

Potřebujete trestního advokáta?

Oslovte naše právníky, mohou vám vyhodnotit nejlepší strategii obhajoby, pomoci s uzavřením dohody o narovnání nebo uplatnit jménem poškozené nárok na náhradu škody.

§ 209 Podvod

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
 • c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
 • d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(6) Příprava je trestná.

 

§ 210 Pojistný podvod

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

 • a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
 • b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
 • c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
 • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.

 

§ 211 Úvěrový podvod

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
 • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.

 

§ 212 Dotační podvod

(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
 • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top