advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Trestný čin porušování domovní svobody

Trestný čin porušování domovní svobody

Vyloupení uzamčené chaty, bytu, sklepu nebo domu narušuje nedotknutelnost obydlí, které je chráněno jak Listinou základních práv a svobod, tak trestním zákoníkem. Co vše spadá pod přečin porušování domovní svobody, kdo se ho může dopustit, jaké tresty za jeho spáchání hrozí a co můžete dělat jako poškozený si přečtete v tomto článku.

Obsah

Co je domovní svoboda a ochrana obydlí

Domovní svoboda

Domovní svobodu zaručuje Listina základních práv a svobod v čl. 12, kde stojí, že obydlí je nedotknutelné a domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení na základě písemného odůvodněného příkazu soudce. Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.

Obydlí

Obydlím se rozumí dům, byt nebo jiné prostory sloužící k bydlení, včetně příslušenství, které k tomu náleží. Chráněny jsou nejen dům nebo byt, ale i sklepní kóje, půda, studentská kolej, zahrádkářská chata, stan i hotelový pokoj. Domem se rozumí také ohrazená přilehlá zahrada a ohrazený dvůr včetně dřevníku, hospodářské budovy (např. humno), protože se jedná o příslušenství domu.

Příklad: Mladá žena byla obviněná z přečinu porušení domovní svobody, když v noci z neděle na pondělí vstoupila neoprávněně přes plot na zahradu poškozených, poté vešla do domu a odcizila potraviny z ledničky. Po necelých 50 minutách se podařilo policistům zajistit 24letou ženu, a to s věcmi, které předtím byly v chladničce.

Porušování domovní svobody v trestním zákoníku

Trestní zákoník definuje přečin porušování domovní svobody v § 178. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá. Závažnější tresty hrozí při použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a spáchání činu se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami. Za násilí je možné považovat i rozbití okna, rozbití zámku u sklepní kóje nebo usmrcení hlídacího psa.

Neoprávněné vniknutí a neoprávněné setrvání v obydlí

Neoprávněným vniknutím do obydlí jiného rozumíme situaci, kdy pachatel vejde do obydlí nebo vstoupí na pozemek bez souhlasu oprávněného. Pachatel neoprávněně vnikne do obydlí zpravidla překonáním překážky (přelezením živého plotu do zahrady, otevřením dveří sklepu nebo rozříznutím plachty stanu). V těchto případech lze neoprávněnost dovodit poměrně snadno.

Neoprávněné setrvání v obydlí znamená, že pachatel sice zpočátku vejde do obydlí se souhlasem oprávněné osoby, ale potom, co majitel obydlí již nesouhlasí s dalším setrváním pachatele v domě, pachatel odmítne odejít, čímž poruší domovní svobodu jiného.

Překonání překážky

O překonání překážky se jedná ve všech případech, kdy je odstraněna jakákoli překážka bránící neoprávněnému vniknutí do obydlí. Může se jednat o odemčení branky plotu, přelezení plotu do zahrady, rozbití nebo otevření okna, otevření dveří do bytu/sklepa pomocí paklíče i pomocí odcizeného pravého klíče.

Překážku lze překonat i nenásilným způsobem, například lstí (pachatel dosáhne vstupu do cizího bytu tím, že se vydává za policistu, poštovního doručovatele, pracovníka sociální služby, kontrolora zařízení pro rozvod plynu, vody, elektřiny…).

Příklad: Použití lsti k překonání překážky: Obviněný S. S. dne 5. 5. 2021 v osmi případech na různých místech v Praze oslovil pod smyšlenou záminkou starší občany, vydával se za bývalého spolužáka jejich dětí, který zařizuje setkání bývalých spolužáků. Tím dosáhl toho, že ho tito poškození vpustili do svých bytů, kde od nich lákal různé částky pod záminkou úhrady nákladů jím pořádaného setkání. Pachatel na poškozených vylákal celkem 9 500 Kč. Poškození sice pachatele dobrovolně vpustili do svých obydlí, nicméně tento souhlas nebyl projeven vážně, protože kdyby poškození znali skutečnou totožnost pachatele, do svého bytu by jej nikdy nevpustili. Pachatel byl odsouzen k 18 měsícům s podmíněným odkladem výkonu trestu.

Obydlí jiného

Ochrana poskytovaná trestním zákoníkem se nevztahuje pouze na majitele obydlí ale také na nájemce, hotelového hosta, jakož i na všechny osoby, které oprávněně bydlí v obydlí (druh/družka, manžel/ka).

Příklad: Přečinu porušování domovní svobody v praxi: Rozvedený manžel, který se odstěhoval z nájemního bytu, který nadále po rozvodu užívá na základě nájemní smlouvy jen bývalá manželka, vstoupil neoprávněně do tohoto bytu bez souhlasu bývalé manželky, a to za použití klíče, který si po rozvodu ponechal. Manžel se tímto jednáním dopustil přečinu porušování domovní svobody.

Kdo se může přečinu porušení domovní svobody dopustit

Porušení domovní svobody pronajímatelem

Spousta pronajímatelů zná situaci, kdy se nájemce po podané výpovědi z nájmu nehodlá odstěhovat a bydlí ve vašem bytě dál i bez nájemní smlouvy, a navíc vám za užívání bytu nic neplatí. V takovém případě není pronajímatel oprávněn do bytu podle svého uvážení jen tak vstoupit a vyklidit věci nájemce. Mohlo by totiž dojít ke spáchání přečinu porušení domovní svobody pronajímatelem, neboť ten je povinen si k vyklizení nájemce nejdříve obstarat exekuční titul.

K porušení domovní svobody pronajímatelem může dojít i tehdy, pokud pronajímatel vstupuje do pronajatého bytu nájemce svévolně bez předchozího vyrozumění a bez zákonného důvodu.

Porušení domovní svobody – spoluvlastník, soused

K porušení domovní svobody však nedojde, pokud na pozemek vstoupí spoluvlastník tohoto pozemku, případně oprávněný z věcného břemene. O oprávněný vstup na pozemek může jít i tehdy, pokud váš soused potřebuje opravit například plot nebo uřezat větev stromu, a tuto opravu lze provést pouze z vašeho pozemku.

Jak postupovat, pokud jste poškozený z přečinu porušení domovní svobody?

Vše si řádně zdokladujte

Přečin porušování domovní svobody souvisí zpravidla s dalšími trestnými činy jako například krádež, loupež nebo ublížení na zdraví. Někdy může dojít také k ublížení na zdraví, pokud poškozený užije proti pachateli nutnou obranu, pokud se mu snaží v útoku nebo v setrvání v obydlí zabránit. V případě, že se vám něco takového stane, vše si zdokumentujte například pořízením fotografií z místa činu, nebo zajištěním svědků (například sousedé).

Podejte trestní oznámení

Trestní oznámení může být podáno jak osobou fyzickou, tak i osobou právnickou, která se o spáchání trestného činu dozvěděla. Pokud tedy zjistíte, že se vám do domu někdo vloupal, zavolejte 158 a vyčkejte příjezdu policie. Trestní oznámení pak můžete podat přímo na příslušné služebně.

TIP: Využijte zdarma náš vzor trestního oznámení.

Porušování domovní svobody jako přestupek

Přestupkové řízení

Pokud vám někdo neoprávněně vstoupí na pozemek, může se v konkrétním případě jednat o přestupek proti občanskému soužití případně o přestupek proti majetku. Pod přestupkové jednání budou spadat ty situace, které nebylo možno vyhodnotit jako trestný čin (vstup na neoplocený samostatný pozemek, který není považován za obydlí, neoprávněné užívání části pozemku souseda, poškození cizí věci do 10 000 Kč atd.)

Za spáchání přestupku lze pak uložit pokutu ve výši stanovené zákonem. V přestupkovém řízení se jako poškozený můžete domáhat náhrady majetkové škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.

Spáchání přestupku můžete ohlásit místně příslušnému obecnímu úřadu, případně na policii. Přestupkem se pak zabývá přestupková komise pro projednání přestupků.

Nároky poškozených

Podali jste trestní oznámení a je vedeno trestní řízení

Pokud je vedeno trestní řízení o přečinu porušování domovní svobody na základě podaného trestního oznámení, a jste-li poškozený na svých právech, můžete se na pachateli domáhat náhrady škody či nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení v adhezním řízení.

Adhezní řízení

V rámci trestního řízení se může poškozený domáhat, aby soud v odsuzujícím rozsudku rozhodl o tom, že odsouzený je povinen nahradit poškozeným újmu, kterou jim způsobil, a to při splnění následujících podmínek:

  • poškozený podá návrh na náhradu škody nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení;
  • poškozený o svém nároku předloží soudu důkazy;
  • škoda má přímou souvislost s přečinem porušování domovní svobody;
  • škoda je vyčíslena v penězích alespoň co do základu.

V případě přečinu porušování domovní svobody lze předpokládat způsobení škody na majetku (poškození okna, dveří, zámku), případně škody na zdraví poškozeného, pokud se poškozený snažil pachateli ve vniknutí do obydlí zabránit.

Pokud se vás některý z výše uvedených příkladů týká, neváhejte se obrátit s dotazem na tým našich zkušených právníků, kteří vám nezávazně poradí.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top