advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Trestný čin ublížení na zdraví: co to je, a jak řešit případné obvinění

Trestný čin ublížení na zdraví: co to je, a jak řešit případné obvinění

Nepodání léků, zanedbání péče o dítě, nebo jiné nekonání povinnosti je stejným proviněním jako úder pěstí. Co vše je trestný čin ublížení na zdraví, jak se dělí a jaké z něho plynou následky, pokud se vás týká?

Obsah

Co je ublížení na zdraví, a jak se posuzuje?

Ne každé způsobené zranění je automaticky trestným činem ublížení na zdraví. Při posouzení toho, zda se jedná o trestný čin, se obžaloba opírá o případnou pracovní neschopnost poškozeného, dobu léčení, lékařské zprávy a znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Lehká zranění mohou být kvalifikována pouze jako přestupek proti občanskému soužití, za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta do maximálně 20 000 Kč.

Ublížení na zdraví

Pod ublížení na zdraví spadá porucha zdraví nebo onemocnění, které zpravidla vyžaduje lékařské ošetření a znesnadňuje život poškozeného. A to nikoli jen po krátkou dobu (viz paragraf 145 a násl. trestního zákoníku). Typicky se jedná o dopravní nehody, při kterých dojde například ke zlomeninám, řezným poraněním a zhmožděninám. Vždy však bez výraznějších trvalých následků.

Těžké ublížení na zdraví

Těžké ublížení na zdraví se od „běžného“ ublížení na zdraví odlišuje vážností způsobených zranění či onemocnění. Trestní zákoník zmiňuje:

 • zmrzačení (např. ztráta končetiny);
 • ochromení údu (např. poškození nervu a následné omezení či ztráta hybnosti končetiny);
 • poškození důležitého orgánu (např. ztráta oka, zhmoždění mozku);
 • zohyzdění (např. deformace obličeje, popáleniny, rozsáhlé jizvy).

O těžké ublížení na zdraví se jedná také v případě, že je poškozenému způsobena vážná porucha zdraví či vážné onemocnění, jejichž léčba vyžaduje delšího trvání. Rozhodovací praxe soudů trvale zastává názor, že déletrvající poruchou zdraví je takové zranění či onemocnění, které trvá po dobu více jak 6 týdnů. Není nutné, aby byl poškozený v pracovní neschopnosti. Podstatné je, že je po tuto dobu citelně omezen na běžném způsobu života.

Ublížení a těžké ublížení na zdraví u nenarozeného dítěte

Trestní zákoník přiznává ochranu života a zdraví pouze živému člověku. Lidský plod v těle matky sám o sobě tuto ochranu nemá (chráněna je pouze matka). Přesný okamžik přiznání ochrany je v trestním právu spornou otázkou, zjednodušeně lze však říci, že je tímto okamžikem porod.

Úmyslné ublížení na zdraví

Pokud pachatel jedná s vědomím druhému ublížit na zdraví, nebo ví, že mu může svými činy ublížit, tedy je s následkem tzv. srozuměn, hovoříme o úmyslném ublížení na zdraví.

Trestní zákoník rozlišuje tři varianty:

 • „prosté“ ublížení na zdraví, při kterém pachatel úmyslně způsobí poškozenému zranění (trestní sazba od 6 měsíců do 3 let);
 • ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, při kterém pachatel rovněž úmyslně způsobí újmu na zdraví, avšak jedná ve strachu, zmatku, či úleku (jedná o tzv. privilegovanou skutkovou podstatu s mírnější trestní sazbou odnětí svobody do 1 roku);
 • těžké ublížení na zdraví, při kterém pachatel úmyslně ublíží poškozenému tak, že mu způsobí vážnější zranění či onemocnění (odnětí svobody od 3 do 10 let v závislosti na intenzitě ublížení).

Ublížení na zdraví z nedbalosti

O nedbalostním ublížení na zdraví hovoříme v případě, že:

 1. pachatel věděl, že svým jednáním může poškodit zdraví poškozeného, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že poruchu zdraví nezpůsobí,
 2. pachatel nevěděl, že svým jednáním může poškozenému újmu na zdraví způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

Příklad: Nezkušený řidič projíždí ostrou zatáčkou rychlostí 90 km/hod. Vlivem nepřiměřené rychlosti se dostane do protisměru a svou nedbalostí způsobí autonehodu s těžkým ublížením na zdraví posádky protijedoucího vozidla.

Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a podmínkám, ačkoliv měl nebo přinejmenším mohl vědět, že ho takto vysoká rychlost vynese do protisměru.

Nedbalost je z hlediska odpovědnosti méně závažným trestným činem, tzv. přečinem, což se projevuje i v ukládaných trestech. Pachateli prostého ublížení na zdraví z nedbalosti lze uložit trest odnětí svobody až na 1 rok, pachateli těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti pak trest ve výměře do 2 let. Trest je zpravidla ukládán ve formě podmínky. Jestli se jedná o prosté nebo o těžké ublížení na zdraví z nedbalosti závisí na charakteru způsobených zranění.

Kdo je pachatel, a kdo není?

Pachatelem může být jakákoli fyzická osoba, která jiné osobě ublížila na zdraví. Trestní zákoník nepovažuje za trestné, když ublížíte sami sobě. Pachatel musí dále splnit obecné podmínky trestní odpovědnosti, tj. musí být příčetný a starší 15 let.

Za své jednání není trestně odpovědný ten, u něhož jsou nastaly podmínky vylučující odpovědnost. Trestní zákoník rozlišuje:

 • krajní nouzi;
 • nutnou obranu;
 • svolení poškozeného;
 • oprávněné použití zbraně;
 • přípustné riziko.

Co když je více pachatelů?

Dopustí-li se ublížení na zdraví více osob (spolupachatelů), odpovídají za veškeré jednání a jeho následky společně.

Příklad: Poškozený je napaden třemi útočníky pod vlivem návykové látky - alkoholu, z nichž jeden poškozeného znehybní, druhý ho rdousí a třetí ho dvakrát udeří pěstí do obličeje. Poškozenému dvěma ranami do obličeje vyrazili zub, zhmoždili čelist a způsobili lehký otřes mozku. Za popsané jednání budou odpovídat všichni pachatelé stejnou měrou. Není podstatné, že první agresor sám poškozeného neudeřil. Rozhodující je, že jeho jednání (znehybnění) umožnilo zbylým dvěma agresorům snáze přemoci poškozeného a způsobit mu zranění.

Co dělat, pokud jste obviněni

Byli jste zadrženi nebo jste obdrželi obálku „s pruhem“? V takovém případě vás čeká návštěva policie, kde podáte tzv. vysvětlení, o kterém bude sepsán úřední záznam. Nutno podotknout, že již v této fázi máte právo přijít na policii v doprovodu advokáta.

Pokud policie vyhodnotí, že byl spáchán trestný čin ublížení na zdraví a vy jste s nejvyšší pravděpodobností pachatelem, vydá usnesení o zahájení trestního stíhání. Od tohoto okamžiku se stáváte obviněným z ublížení na zdraví a máte právo se hájit všemi dostupnými prostředky, včetně podání stížnosti proti vydanému usnesení.

Zpravidla ihned poté, co si převezmete vydané usnesení, budete znovu vyslechnuti tzv. na protokol. Důvod, proč vás policie vyslýchá opakovaně, je prostý. Původní úřední záznam není v trestním řízení použitelný jako důkaz. Teprve v postavení obviněného musíte dbát na to, co na protokol vypovíte.

Potřebuji obhájce?

Kladete si otázku, zda vůbec potřebujete obhájce, nebo se zvládnete hájit sami? Považujete právníka za zbytečný luxus či vyhozené peníze? Úlohou obhájce není pouze obviněného z kauzy tzv. vysekat. Advokát hraje v trestním řízení důležitou úlohu i v případě, že o vině obžalovaného není pochyb. Kvalifikovaný obhájce vám pomůže vyhledat důkazy, upozorní na polehčující okolnosti, zpochybnit jednotlivé body obžaloby a učinit vše pro to, aby soud zohlednil všechny okolnosti.

Také poskytne potřebnou psychickou oporu a provede vás celým trestním řízením, jehož jednotlivé fáze důkladně vysvětlí.

TIP: Nemáte na obhájce peníze? Ani to nemusí být problém. Prokáže-li obviněný, že jeho majetkové poměry neumožňují, aby hradil sám náklady obhajoby, může požádat soud o přiznání nároku na bezplatnou obhajobu, tedy advokáta zdarma, či za sníženou odměnu. Naši advokáti vám poradí, jaké listiny je třeba k žádosti přiložit, aby jí mohlo být vyhověno.

Co když poškozený nedal souhlas se stíháním?

Ublížení na zdraví se řadí mezi trestné činy, u kterých lze v některých případech vést trestní stíhání výhradně se souhlasem poškozeného. Souhlas je potřeba, pokud je poškozený ve vztahu k pachateli osobou, vůči které by měl právo odepřít výpověď (např. manžel, partner, druh, sourozenec, příbuzný v přímém pokolení). Pokud poškozený souhlas neudělí, nebo ho odvolá, je trestní stíhání nepřípustné.

Po jak dlouhé době se promlčí trestný čin ublížení na zdraví?

Uplyne-li zákonem předvídaná promlčecí doba, aniž by byl pachatel stíhán a potrestán, je trestní stíhání již vyloučeno. Promlčecí doba se liší v závislosti na trestní sazbě u každého trestného činu.

Nejčastější příklady včetně délky promlčecí doby:

těžké ublížení na zdraví 15 let
ublížení na zdraví 5 let
ublížení na zdraví s následkem těžké újmy 10 let
ublížení na zdraví s následkem smrti 15 let
ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 3 roky
těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 3 roky
ublížení na zdraví z nedbalosti 3 roky

Co je omyl pachatele

U trestného činu ublížení na zdraví mohou nastat situace, u kterých pachatel nepředpokládá (či předpokládá zcela jiné) následky a jedná tzv. v omylu. To, že pachatel nezná nebo nepředpokládá nějakou okolnost (např. způsobení jiného než zamýšleného zranění) nevylučuje jeho trestní odpovědnost, může být však vyloučena odpovědnost za úmyslné ublížení na zdraví.

Kdy se jedná o přípravu trestného činu ublížení na zdraví a kdy o pokus?

Přípravou se rozumí úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného trestného činu. Trestná je pouze tam, kde to trestní zákoník výslovně stanoví. Není trestná u ublížení na zdraví a nedbalosti. U těžkého ublížení na zdraví je příprava sankcionována stejnou trestní sazbou, jako dokonaný trestný čin.

Příklad: Pachatel, kterého dříve nedopatřením pokousal pes do ruky, si opatří lovecký nůž a vymyslí plán pomsty majiteli psa. Ukryje se na opuštěném místě s cílem vylákat sem poškozeného, napadnout ho a zmrzačit mu ruku. Zavolá telefonicky poškozenému, aby se dostavil k obchodní schůzce na určené místo, a ten schůzku přislíbí. Nakonec ale na místo setkání nepřijde.

Pokusem je jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat. Pokus je trestný ve všech případech, a stejně jako příprava je trestán jako dokonaný trestný čin.

Příklad: Stejně jako v předchozím případě pachatel čeká na poškozeného, který se domluvenou schůzku dostaví. Po krátké hádce je poškozený napaden, spoután a útočník se chystá oběti pobodat ruku. V poslední chvíli ale na místo dorazí police, která dokonání trestného činu zabrání.

Co je náhrada škody poškozenému

Napadený se může vůči pachateli trestného činu domáhat odškodného za ublížení na zdraví. Zpravidla se bude jednat o výdaje na lékařské ošetření (které ne vždy bývá plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění), úhradu bolestného, ztížení společenského uplatnění, škodu na zničených či poškozených věcech a v neposlední řadě ušlou mzdu po dobu trvání pracovní neschopnosti. Výše odškodnění za ublížení na zdraví je velmi proměnlivá a zpravidla se určuje znaleckým posudkem, který si nechá vyhotovit policie v přípravném trestním řízení.

Dobrovolná náhrada škody, ideálně doprovázena omluvným dopisem, je polehčující okolností a mnohdy může vést k podmíněnému zastavení trestního stíhání.

§ 145 Těžké ublížení na zdraví

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 • a) na dvou nebo více osobách,
 • b) na těhotné ženě,
 • c) na dítěti mladším patnácti let,
 • d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
 • e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
 • f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 • g) opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus, nebo
 • h) ze zavrženíhodné pohnutky.

(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(4) Příprava je trestná.

 

§ 146 Ublížení na zdraví

(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 • a) na těhotné ženě,
 • b) na dítěti mladším patnácti let,
 • c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
 • d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
 • e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

 

146a Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 na dvou nebo více osobách,
 • b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo
 • c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt.

 

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top