advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Vražda jako trestný čin

Vražda jako trestný čin

Vraždu můžeme bezesporu označit za jeden z nejzávažnějších trestných činů, které trestní právo zná. Vzbuzuje emoce ve společnosti i zájem médií. Přeci jen je lidský život to nejcennější, co máme. Pachatel tohoto trestného činu bývá dehonestován a odsuzován jakožto vrah, zejména jedná-li se o vraždu úkladnou, spáchanou na dítěti nebo provedenou surovým způsobem.

V následujícím článku se dozvíte, co to je trestný čin vraždy, jaký rozdíl je mezi vraždou a zabitím i jaká má vražda stadia podle trestního práva a jak se tento čin trestá.

Obsah

Co to je trestný čin vraždy

Vražda v trestním zákoníku – vražda prostá a kvalifikovaná

Trestný čin vraždy je zakotvený v trestním zákoníku mezi trestnými činy proti životu a zdraví v § 140. Vraždu spáchá ten, kdo jiného úmyslně usmrtí. Jedná se tedy o úmyslný trestný čin jehož pachatelem může být každá příčetná fyzická osoba starší 15 let.

Vraždu můžeme rozdělit na vraždu prostou a vraždu kvalifikovanou. Vražda prostá je upravena v § 140 odst. 1 trestního zákoníku a má základní trestní sazbu trestu odnětí svobody 10 až 18 let. Vraždu kvalifikovanou rozebereme v následujícím odstavci.

Vražda spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení – úkladná vražda

Vražda kvalifikovaná (§ 140 odst. 2 trestního zákoníku) je spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Jedná se o tzv. úkladnou vraždu, která má vyšší trestní sazbu trestu odnětí svobody, a to 12 až 20 let.

Rozmysl a předchozí uvážení představují případy úkladné vraždy, kdy má pachatel věc předem naplánovanou a nejedná spontánně na vyhrocenou konfliktní situaci. Předchozí uvážení se od rozmyslu odlišuje ještě hlubším a dlouhodobějším uvažováním, zvážením všech okolností či dokonce plánováním spáchání trestné činnosti.

Příklad: Pachatel si měsíc před vraždou vybral zbraň, místo vraždy a čas. Vše předem naplánoval, aby mohl oběť usmrtit a měl dostatek času z místa činu uprchnout. Za tuto úkladnou vraždu byl odsouzen na 15 let odnětí svobody.

Vražda spáchaná za zvlášť přitěžujících okolností

Tento typ vraždy obsahuje výčet okolností podmiňujících užití vyšší trestní sazby, tj. 15 až 20 let. Jedná se o situace, kdy pachatel spáchá vraždu na dvou a více osobách nebo na dítěti či těhotné ženě, spáchá-li ji zvlášť surovým způsobem nebo spáchá rasovou vraždu.

Vztah trestného činu vraždy k jiným trestným činům

Zabití

Zabití se dopustí ten, kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Pachatel zabití může být odsouzen k trestu odnětí svobody na 3 až 10 let.

Vražda nebo zabití?

Rozdíl mezi oběma trestnými činy spočívá v motivaci pachatele k usmrcení oběti a škodlivosti činu pro společnost. Zatímco u vraždy se úmysl pachatele vztahuje přímo k usmrcení oběti z různých důvodů (nejčastěji žárlivost, pomsta, peníze), u trestného činu zabití je pachatel vyprovokován zavrženíhodným jednáním poškozeného (tzv. provokace) případně se jedná o tzv. afektdelikt (omluvitelné hnutí mysli).

  • Příklad: Matka čtyř dětí, kterou manžel dlouhodobě fyzicky i psychicky týral, zabila manžela v bytě nožem. Předcházela tomu hádka, kdy manžel udeřil manželku do hlavy. Muž v důsledku pobodání zemřel na místě, záchranáři, které manželka přivolala, už mu nemohli pomoci. Žena byla odsouzena k 4,5 letům vězení za trestný čin zabití.

Zabití je tedy společensky méně závažné než vražda, což je promítnuto i do trestní sazby.

Vražda novorozeného dítěte matkou

Tohoto trestného činu se dopustí matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí (při porodu nebo bezprostředně po něm) své novorozené dítě. Za tento trestný čin jí hrozí trest odnětí svobody na 3 až 8 let. Pachatelem může být pouze matka a obětí pouze novorozené dítě. Zda matka ve chvíli spáchání trestného činu byla či nebyla v rozrušení způsobeném porodem, zkoumá znalec – porodník.

Usmrcení z nedbalosti

Na rozdíl od ostatních výše uvedených trestných činů, je usmrcení z nedbalosti z hlediska zavinění nedbalostním trestným činem. To znamená, že pachatel nechtěl někoho usmrtit, ale protože porušil povinnost vyplývající mu ze zákona, zaměstnání, postavení nebo funkce, došlo následkem jeho nedbalostního jednání k usmrcení poškozeného. Nejčastěji se tyto trestné činy vyskytují v dopravě při dopravních nehodách, při poskytování zdravotních služeb nebo v zaměstnání.

Příklad: Lékař náležitě nereagoval na zhoršující se zdravotní stav pacienta, setrval na nesprávné diagnóze, která neodpovídala příznakům pacientových potíží, čímž způsobil pacientovu smrt. Lékař byl souzen pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, neboť poškozenému nezajistil potřebnou lékařskou pomoc.

Účast na sebevraždě

Účast ne sebevraždě je posledním z trestných činů proti životu, kterým pachatel úmyslně způsobí druhému smrt. Pachatel tohoto trestného činu však musí poškozeného k sebevraždě pohnout (navádět) nebo mu pomáhat (opatří poškozenému k sebevraždě zbraň).

Obecné ohrožení nebo vražda

Pokud pachatel vystaví úmyslně alespoň 7 lidí nebezpečí smrti a tímto jednáním způsobí smrt, nedopustí se vraždy, ale trestného činu obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zák., za který může být potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

Vývojová stadia vraždy

Vývojová stadia vraždy jsou určité fáze, které jsou typické pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat tento trestný čin. Řadíme mezi ně pojetí myšlenky spáchat trestný čin, projev takové myšlenky, přípravu k vraždě, pokus vraždy a dokonaný trestný čin vraždy.

Příprava trestného činu vraždy

Příprava k trestnému činu spočívá zejména v organizování trestného činu, opatřování nebo přizpůsobování prostředků či nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, návodu anebo pomoci. Příprava trestného činu vraždy je trestná, a to podle trestní sazby jako za vraždu, ke které příprava směřovala. Příprava k vraždě spočívá například v opatření si zbraně, výběru místa činu nebo v naplánování vraždy.

Příklad: Z přípravy vraždy obvinili policisté 40letého muže, který chtěl usmrtit svoji partnerku přímo v práci. Ženě podle její výpovědi nejdřív vyhrožoval přes telefon a pak za ní vyrazil do práce ozbrojený. Policisté muže zadrželi, přičemž měl u sebe šest nožů, které následně vydal policistům. Muž putoval přímo do vazby a je obviněn z přípravy vraždy.

Pokus trestného činu vraždy

Pokus je stádium trestného činu vraždy, které je nejblíže samotnému dokonání trestného činu. Pachatel sice má v úmyslu vraždu spáchat, ale z nějakého důvodu samotnou vraždu nespáchá.  Aby bylo možno uznat pachatele vinným z pokusu trestného činu vraždy, musí být prokázán úmysl pachatele tento čin spáchat. Pokus se trestá podle stejné trestní sazby jako by se jednalo o dokonaný trestný čin.

Příklad: Deset let odnětí svobody dostal 30letý muž, který se loni pokusil zavraždit svou manželku. Nejprve se ji pokusil otrávit plynem, poté uškrtit a když se mu ani toto nepodařilo, udeřil ji do hlavy cihlou. Žena však útok přežila a muž byl odsouzen „pouze“ za pokus vraždy.

Trestání vraždy

Jednotlivé druhy trestů, které lze za trestné činy uložit, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 52 odst. 1 trestního zákoníku. Trest, který lze uložit za trestný čin vraždy, je trest odnětí svobody nepodmíněně, případně výjimečný trest.

Trest odnětí svobody

Protože je vražda zvlášť závažný zločin, ukládá se za ni trest odnětí svobody související s přímým výkonem trestu, který je realizován ve věznici. Pachatelé tohoto trestného činu jsou zařazeni do věznice se zvýšenou ostrahou, které jsou v České republice aktuálně 4 (Mírov, Valdice, Plzeň, Karviná).

Výjimečný trest

Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let, stejně jako trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest lze uložit za vraždu spáchanou za zvlášť přitěžujících okolností, tj. například na svědkovi, za loupežnou vraždu, spáchanou na lékaři při výkonu povolání.

Nároky poškozených

Jako poškozený trestného činu vraždy, máte nárok na odškodnění. Můžete být odškodněni z hlediska příbuzenského vztahu k oběti trestného činu (například rodiče zavražděného dítěte, sestra oběti) případně přímo jako oběť trestného činu, pokud trestný čin nebyl dokonán (pachatel se o vraždu pokusil nebo ji pouze připravoval). Jaké máte nároky, pokud jste poškození trestným činem? To si můžete přečíst v článku Náhrada škody v trestním řízení.

Promlčení vraždy

Zánik trestní odpovědnosti promlčením

Protože se postupem času oslabuje potřeba potrestat pachatele za trestný čin, který spáchal, zavádí trestní zákoník institut promlčení obsažený v § 34, který se vztahuje rovněž na trestný čin vraždy.

Délka promlčecí doby u vraždy

Délka promlčecí doby se posuzuje podle délky trestu odnětí svobody, kterou lze za trestný čin vraždy uložit a počíná běžet zásadně od okamžiku, kdy pachatel způsobil smrt. Pro trestný čin vraždy lze aplikovat promlčecí dobu v trvání:

vražda, za kterou trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu (vražda spáchaná dle § 140 odst. 3 TZ) 30 let
ostatní vraždy (činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně 10 let) 15 let

Povinnost oznámit trestný čin vraždy

Pokud jste se dozvěděli informace o tom, že byl spáchán trestný čin vraždy, máte povinnost tyto informace sdělit orgánu činnému v trestním řízení, a to například podáním trestního oznámení. Na našich webových stránkách máme k dispozici vzor trestního oznámení, který můžete bezplatně využít. V opačném případě byste se sami dopustili trestného činu neoznámení trestného činu, za který pachateli hrozí až 3 roky.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top