advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Trestný čin krácení daně

Trestný čin krácení daně

S placením daní se setkáte jako zaměstnanci, podnikatelé i například jako majitelé nemovitosti. Zatímco někdo využívá k podávání daňového přiznání služeb účetních nebo daňových poradců, další se spoléhá na svoje schopnosti. Určitá daňová optimalizace je žádoucí v obou případech, jenže ne každý zůstane jen u legálních způsobů a svou daňovou povinnost snižuje v rozporu se zákonem. A v takovém případě lze hovořit o trestném činu krácení daně. Jak se ho můžete dopustit a jaké tresty za něj hrozí? A co dělat, když je na vás podané trestní oznámení za krácení daně?

Obsah

Co je zkrácení daně?

Trestní zákoník definuje trestný čin zkrácení daně v § 240. Trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu. Stejný trestný čin spáchá ten, kdo vyláká výhodu na některé z těchto plateb. Pachatel může být potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky, nebo zákazem činnosti.

Základní pojmy trestného činu zkrácení daně

Daň, clo, poplatky

Daní rozumíme povinnou, zákonem stanovenou částku, kterou je subjekt povinen zaplatit státu, a to například za svou nemovitost, ze svého příjmu, pokud něco zdědí nebo daruje, z DPH atd.

Clo je povinná platba, která na rozdíl od daně souvisí s dovozem nebo vývozem zboží.

Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění vymezují zákony o sociálním zabezpečení, o zdravotním pojištění o úrazovém pojištění, přičemž se jedná o povinné platby, které je povinen platit buď podnikatel sám za sebe případně za své zaměstnance.

Poplatkem se rozumí platba odváděná ve prospěch státu nebo obce (například soudní poplatek, místní poplatek za psa, za odpady atd.).

Jiná podobná povinná platba

Za podobnou povinnou platbou se považuje platba, která bude mít obdobný charakter, jako je daň, clo nebo poplatek. Jedná se o zbytkovou kategorii a může sem spadat například poplatek za televizní nebo rozhlasový přijímač.

Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu krácení daně

Krácení daně ve větším rozsahu

Trestného činu zkrácení daně se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu zkrátí daň nebo jinou povinnou platbu. Co je pojem větší rozsah trestní zákoník nedefinuje, nicméně lze vyjít podpůrně z § 138 a tento pojem vyložit tak, že se jedná o škodu nejméně 100 000 Kč. Výši zkrácení daně vyčíslíme jako rozdíl mezi platbou, kterou daňový subjekt má zaplatit a platbou, kterou skutečně odvedl.

Krácení daně ve značném rozsahu

Krácení daně ve značném rozsahu je způsobení škody za krácení daně nejméně ve výši 1 000 000 Kč. Pachatel bude potrestán odnětím svobody 2–8 let.

Krácení daně ve velkém rozsahu

Velký rozsah je škoda dosahující nejméně 10 milionů. Pachatel bude v takovém případě potrestán odnětím svobody na 5–10 let.

Příklad: Jediný jednatel a společník dvou firem XY a XZ podal přiznání k dani z přidané hodnoty, v němž uvedl fiktivní faktury, které vystavil za obchodní společnost XY, jako dodavatele pro obchodní společnost XZ, jako odběratele. V důsledku uplatněných nároků na odpočet vykázala firma nižší vlastní daňovou povinnost, než odpovídalo skutečnosti, čímž České republice vznikla škoda v celkové výši 5 000 000 Kč. Jednatel byl uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za což mu byl uložen trest odnětí svobody v délce trvání 5 let, peněžitý trest ve výměře 1 000 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech po dobu 10 let.

Krácení daně nejméně se dvěma osobami

Krácení daně se musí v tomto případě dopustit kromě pachatele (ten může být fyzická ale i právnická osoba) také další dvě osoby. Tyto osoby nemusí být samy trestně odpovědné (například kvůli věku), nemusí o své součinnosti s pachatelem ani vědět a nemusí být nikterak pachatelem zorganizované (např. dělba práce, organizovanost). Pachatel však o součinnosti těchto osob vědět musí, protože je tento trestný čin úmyslný.

Zkrácení daně vs. vylákání daňové výhody

Zkrácení daně se dopustí ten, kdo podá daňové přiznání a je mu vyměřena daň nižší nebo žádná, než by ve skutečnosti být měla. Může se tak stát i opomenutím, kdy pachatel neuvede (úmyslně opomene) některé údaje o příjmech do daňového přiznání.

Vylákání daňové výhody je situace kdy pachatel naopak předstírá, že stát má vůči němu povinnost poskytnout plnění, např. vrátit přeplatek na dani (nejčastěji u DPH).

Příklad: Zkrácení daně: Pachatel předstíral nižší cenu nemovitosti, od které se dovozovala daň z převodu, než byla ve skutečnosti sjednaná a zaplacená kupní cena.
Vylákání daně: Pachatel předstíral nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty na výstupu za fingovaný vývoz zboží do zahraničí.

Zavinění

Poměrně zásadní otázkou u trestného činu zkrácení daně je otázka zavinění, tj. zda je možné se zkrácení daně dopustit i nedbalostí. Protože v § 240 trestního zákoníku nenalezneme žádnou zmínku o tom, že by ke spáchání tohoto trestného činu stačila nedbalost, je třeba, aby bylo zkrácení daně spácháno úmyslně.

Nepodání daňového přiznání není trestný čin

Judikatura opakovaně dovodila, že pouhé nepodání daňového přiznání v zákonné lhůtě není samo o sobě považováno za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, protože v těchto případech může daň stanovit správce daně pomocí pomůcek.

Promlčení trestného činu zkrácení daně

Promlčení krácení daně

Uplyne-li zákonem předvídaná promlčecí doba, aniž by byl pachatel stíhán a potrestán, není trestní stíhání již možné. Zde uvádíme nejčastější případy krácení daně a délku promlčení:

Krácení daně ve velkém rozsahu (§ 240 odst. 3 TZ) Promlčení 15 let
Krácení daně ve značném rozsahu (§ 240 odst. 2 písm. c) TZ) Promlčení 10 let
Krácení daně ve větším rozsahu (§ 240 odst. 1 TZ) Promlčení 5 let

Byli jste obviněni z trestného činu krácení daně?

Pokud na vás bylo podáno trestní oznámení za krácení daně, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti a zahajují trestní řízení. Na začátku si vás pozvou k podání vysvětlení, protože nejvíce informací může policejní orgán získat právě od vás jako daňového subjektu. V takovém případě je vhodné již k podání vysvětlení přijít s advokátem, který vás na podání vysvětlení připraví a doporučí vhodnou strategii obhajoby.

Podnět finančního úřadu

Velmi často se policie dozví o možné daňové trestné činnosti právě z podnětu finančního úřadu. Podnět však může podat i orgán sociálního zabezpečení případně obec, pokud se dozví, že se mohl stát trestný čin zkrácení daně nebo jiné platby.

V tomto případě ještě neznamená, že jste vinni za zkrácení daně a budete za to odsouzeni. Může se stát, že daň nebyla odvedena pouze nedopatřením případně v důsledku formální chyby. Proto spolupracujeme s daňovými poradci a účetními, kteří nám pomohou vaše účetnictví zkontrolovat a obvinění z krácení daně vyvrátit.

Pokud potřebujete poradit, jak v těchto případech postupovat, neváhejte se na nás nezávazně obrátit.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top