advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Vazba: co to je, jak dlouho trvá a jak na propuštění

Vazba: co to je, jak dlouho trvá a jak na propuštění

Vazba je jedním z legálních způsobů, jak omezit člověka na osobní svobodě. Nelze ji však nařídit jen tak, má svá pravidla. Ale popořadě, co je vazba, kdy do ní lze někoho vzít, jak dlouhé má trvání a za jakých podmínek lze obviněného propustit na svobodu?

Obsah

Co je vazba

Trestní řád považuje vazbu za tzv. zajišťovací institut, který slouží k tomu, aby byl obviněný ze zákonem stanoveného důvodu dočasně izolován a omezen na osobní svobodě. Protože se jedná o významný zásah do soukromého, profesního i veřejného života trestně stíhané osoby, mělo by být vzetí do vazby výjimečným opatřením, jehož cíle nelze dosáhnout náhradním způsobem.

Byl jsem vzat do vazby, jsem vinen?

Právní řád nahlíží na každou osobu ve vazbě jako na nevinnou. Vazba má proto odlišný (méně striktní) průběh oproti výkonu trestu odnětí svobody, jehož účelem je potrestat a napravit pachatele trestného činu. Vazebně stíhaný má například právo nosit vlastní oblečení a obuv, pokud si bude schopen za pomocí blízkých zajistit jejich pravidelnou výměnu (tj. jednou týdně).

Kdy vás mohou vzít do vazby?

Rozhodnutí o vzetí do vazby může soud vydat pouze u osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání. Druhým předpokladem je pak existence některého z tzv. důvodů vazby, které uvádí trestní řád. Podle toho se pak rozlišuje druh vazby.

Druhy vazby

Vazba útěková bývá zpravidla uvalena na osoby, které se nezdržují na území České republiky nebo se vyhýbají úkonům trestního řízení (viz § 67 písm. b) tr. řádu).

Vazba koluzní přichází na pořad dne, hrozí-li obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné (viz § 67 písm. b) tr. řádu)

Vazba předstižná se ukládá, pokud hrozí, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, dokoná trestný čin, nebo bude jakkoli jinak pokračovat v trestné činnosti (viz § 67 písm. c) tr. řádu).

Kdo rozhoduje o vazbě?

Pokud státní zástupce dojde k závěru, že jsou splněny podmínky pro vzetí obviněného do vazby, podá soudu návrh na vzetí do vazby. Státní zástupce o tom sám rozhodnout nemůže, tato možnost je vyhrazena pouze soudu.

Kdy vazba nehrozí?

Podle trestního řádu nelze vzít obviněného do vazby v následujících důvodech:

 • při obvinění z úmyslného trestného činu, u něhož trestní sazba činí nejvýše dva roky,
 • u nedbalostního trestného činu, u něhož trestní sazba činí nejvýše tři roky.

Soud také zpravidla neuvaluje vazbu na obviněné, u nichž není pravděpodobné uložení trestu nepodmíněného odnětí svobody. Drobná méně závažná trestná činnost (krádež, ublížení z nedbalosti atp.) proto ve většině případů nevede k vazebnímu stíhání. Dočasným pobytem za mřížemi ale může skončit i méně závažná trestná činnost, pokud bude opakovaná či páchaná ve skupině.

Jak probíhá vazební zasedání?

Vazebního zasedání se účastní (kromě soudce) státní zástupce, obviněný a jeho obhájce. Vazebního zasedání se obviněný musí účastnit vždy, nově se ovšem může účastnit prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Účast státního zástupce a obhájce sice není nutná, ve většině případů však bývají přítomni. Vazební zasedání není veřejné a veřejnost není vpuštěna do jednací síně.

Po celou dobu řídí vazební zasedání soudce, který uděluje slovo státnímu zástupci, obhájci i obviněnému. Státnímu zástupci i obhájci umožní předseda senátu přednést své návrhy a poté proběhne výslech obviněného. Obviněný se může vyjádřit jak k důvodům vazby, tak i ke skutku, pro který je stíhán.

Jsou-li splněny zákonné podmínky, vydá soud usnesení o vzetí obviněného do vazby, ve kterém uvede, který ze tří zmíněných důvodů vazby je u obviněného dán. Usnesení musí obsahovat i odůvodnění, ve kterém soudce vyloží, na základě jakých konkrétních skutečností považuje některý z důvodů (příp. všechny) za naplněný. Rovněž zde uvede, z jakého důvodu není možné vazbu nahradit jiným prostředkem.

Stížnost proti usnesení o vzetí do vazby

Pokud soud při vazebním zasedání rozhodne o vašem vzetí do vazby, máte právo podat stížnost ve lhůtě 3 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Ačkoliv stížnost (na rozdíl od odvolání) nemusí být odůvodněna, odůvodnění je z pohledu další obhajoby žádoucí, ne-li nezbytné.

V rámci stížnosti můžete namítat:

 • absenci důvodů vazby,
 • možnost nahrazení vazby jinými prostředky,
 • okolnostmi na straně obviněného (např. příslib zaměstnání, bydlení),
 • popřípadě se vyjádřit také k trestnému činu, pro který jste stíhání.

Zkušený obhájce pomůže s formulací stížnosti tak, aby nechyběla žádná z okolností, která může pomoci k vašemu propuštění na svobodu.

TIP: Pokud jste byli nezákonně vzati do vazby, můžete žádat náhradu újmy.

Jak dlouho trvá vazba?

Vazba může trvat jen nezbytně nutnou dobu. Bohužel se občas vyskytnou případy, kdy je spíše využívána pro vynucení spolupráce obviněného s policií a začne připomínat nepodmíněný trest odnětí svobody.

Maximální délka vazby

1 rok u přečinu, kdy horní hranice trestní sazby činí nejvýše 5 let;

2 roky u zločinu, kdy horní hranice trestní sazby od 5 do 10 let;

3 roky u zvlášť závažného zločinu, kdy horní hranice trestní sazby nejméně 10 let;

4 roky u zvlášť závažného zločinu, za který lze uložit výjimečný trest.

Dalším kritériem, ovlivňujícím délku trvání vazby je pravidlo, že třetina uvedených maximálních lhůt připadá na přípravné řízení (řízení před policií), zbylé dvě třetiny pak na řízení před soudem (hlavní líčení, veřejné zasedání k projednání odvolání).

Příklad: Obviněný se dopustil trestného činu zkrácení daně ve značném rozsahu, při kterém způsobil škodu 15 milionů Kč. Za tento trestný čin může být obviněnému uložen trest odnětí svobody 2 roky až 8 let, jedná se tedy o zločin. Vazba v takovém případě činí nejvýše 2 roky, z nichž 8 měsíců připadá na přípravné řízení, zbylých 16 měsíců na řízení před soudem.

Výjimku představuje tzv. koluzní vazba, která může činit nejvýše 3 měsíce.

Jak se počítá doba vazby?

Všechny lhůty pro běh vazby mají jedno společné, a sice počátek běhu. Doba trvání vazby se ve všech případech počítá ode dne (a času), kdy byl obviněný omezen na osobní svobodě (zadržen).

Příklad: Obviněný byl dne 1. 3. v 8:30 hod. zadržen při páchání trestné činnosti policejní hlídkou. Vazební zasedání se uskutečnilo 2. 3. v 15:00 hod. Pro posouzení maximální délky trvání vazby je počátkem datum 1. 3. v 8:30 hod.

Pokud je obviněný skutečně odsouzen a je mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, pak se vazba započítává na uložený trest.

Příklad: Obviněný byl ve vazbě 4 měsíce. Na konci čtvrtého měsíce jej soud uznal vinným a uložil mu trest odnětí svobody nepodmíněně na dobu 16 měsíců. Obviněný si tedy odpyká jen zbývajících 12 měsíců.

Nahrazení vazby

V řízení, v němž má být trestně stíhaný vzat do útěkové nebo předstižné vazby, je možné tuto vazbu nahradit:

 • zárukou důvěryhodné osoby, která se zaváže, že bude na obviněného dohlížet a motivovat ho k řádnému životu, kontrolovat přebírání pošty, dohlížet, aby se obviněný dostavil na předvolání k policii či k soudu atp.;
 • písemným slibem, v němž se sám obviněný zaváže, že se nedopustí trestné činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní veškeré uložené povinnosti a dodrží omezení;
 • dohledem probačního úředníka, který bude v pravidelném kontaktu s obviněným a bude ho kontrolovat a motivovat k řádnému životu.

Propuštění z vazby na kauci

V závislosti na druhu trestného činu a důvodu vazby je možné uvažovat rovněž o složení kauce (peněžité záruky). Minimální výše kauce je 10 000 Kč. Horní hranice určená není a odvíjí se od závažnosti projednávaného trestného činu. Nejsou výjimkou ani kauce v řádu milionů (zejm. u závažné hospodářské kriminality, např. zkrácení daně).

Peněžitá kauce propadá státu v případech, kdy obviněný:

 • uprchne,
 • skrývá se,
 • úmyslně se nedostaví k úkonům,
 • opakuje trestnou činnosti,
 • se vyhýbá uloženému trestu odnětí svobody.

Kauce se vrací až poté, co obviněný uhradí náklady trestního řízení, peněžitý trest, popř. nastoupí k výkonu trestu odnětí svobody.

Pobyt ve vazbě

Co si vzít s sebou do vazby?

Kromě věcí pro osobní hygienu (např. zubní kartáček, pasta, holicí potřeby) můžete mít ve vazbě určitý počet kusů oděvu – dvě košile/trička, dva ručníky, sedm kusů spodního prádla, kapesník, jedno pyžamo a jednu teplákovou soupravu. Nad rámec těchto běžných oděvů má obviněný v závislosti na ročním období právo na zimní bundu či bermudy.

Návštěvy obviněných ve vazbě

Obviněný ve vazbě má nárok na návštěvu vždy jednou za 14 kalendářních dní. Návštěva může trvat nejvýše 90 minut a mohou se jí zúčastnit nejvýše čtyři osoby. Obviněný může v odůvodněných případech požádat výjimku ředitele příslušné věznice, aby povolil návštěvy ve větším rozsahu.

Navštívit obviněného mohou i nezletilé osoby mladší 18 let, vždy však v doprovodu dospělé osoby. Osoby starší 15 let se při návštěvě prokazují občanským průkazem, pasem či jiným dokladem totožnosti.

Návštěva probíhá v tzv. návštěvní místnosti a za stálé přítomnosti pracovníka Vězeňské služby ČR, který dohlíží na průběh návštěvy a je oprávněn ji předčasně ukončit, pokud dochází k narušení vnitřního pořádku (např. nedovolený kontakt s obviněným, předávání zakázaných věcí).

V případě vazby koluzní mohou být návštěvy obviněného omezeny nebo podmíněny souhlasem státního zástupce či soudce.

Advokát je oprávněn navštěvovat svého klienta ve vazbě kdykoliv bez časového omezení. Na rozdíl od běžných návštěv probíhá návštěva s obhájcem bez přítomnosti třetích osob, tedy bez přítomnosti pracovníka Vězeňské služby ČR a návštěva není monitorovaná. V dnešní době je možné ve většině věznic komunikovat s obhájcem na dálku prostřednictvím programu Skype. Ani tento hovor není monitorován.

Jak probíhá propuštění z vazby?

Obviněný musí být vždy propuštěn z vazby, pokud pominul vazební důvod (např. reálně nehrozí vysoký trest a není dále obava, že by obviněný uprchnul) a také tehdy, pokud nelze očekávat, že bude uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.

Kdo podává žádost o propuštění z vazby?

Žádost o propuštění z vazby podává obviněný zpravidla prostřednictvím svého advokáta (vazební stíhání je důvodem tzv. nutné obhajoby, a proto musí mít trestně stíhaný obhájce).

Co je vhodné k žádosti přiložit:

 • příslib bydlení, aby bylo zřejmé, že po propuštění má obviněný zajištěno zázemí, má se kde zdržovat a bude kontaktní pro policii a soud. Potvrzení o bydlení vystavuje buď pronajímatel, vlastník nemovitosti nebo osoba žijící ve společné domácnosti (partner/ka, manžel/ka);
 • příslib zaměstnání, který prokazuje, že stíhaný má zajištěn legální příjem a nebude páchat trestnou činnost k zajištění obživy. K potvrzení o zaměstnání je možné přiložit rovněž pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce;
 • záruku důvěryhodné osoby, která by byla ochotna dohlížet na řádný život obviněného po dobu trestního řízení.

Lhůty pro žádost o propuštění z vazby

O propuštění z vazby můžete požádat kdykoliv. Pokud však došlo k pravomocnému zamítnutí žádosti, může být žádost se stejnými důvody opakována až po uplynutí lhůty 30 dní od pravomocného rozhodnutí o zamítnutí žádosti, či od rozhodnutí o dalším trvání vazby. Pokud je žádost podána, rozhoduje se o ní bezodkladně, většinou v řádu dní.

Potřebujete obhájce?

Jestliže vám reálně hrozí vzetí do vazby, odborná pomoc zkušeného advokáta je prakticky nutností již od samého počátku trestního řízení. Obhájce vám pomůže vyvrátit tvrzení státního zástupce a připraví dokumenty pro nahrazení vazby nebo pro brzké propuštění.

Jestli je na vás uvalena vazba, pak je dán důvod tzv. nutné obhajoby. Obhájce vám tak bude ustanoven i tehdy, pokud si žádného nezvolíte sami (tzv. advokát ex offo).

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top