advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo
Výzva k podání vysvětlení

Víte, co máte dělat, když vám od policie nebo jiného správního orgánu dorazí výzva k podání vysvětlení? Co to vlastně znamená a jaké povinnosti se vás týkají?

Obsah

K čemu slouží podání vysvětlení

Vysvětlení, k němuž jste byli vyzváni, slouží k tomu, aby si policie či správní orgán, který vám výzvu poslal, objasnil a prověřil fakta a zjištěné skutečnosti ještě před tím, než bude zahájeno trestní stíhání nebo řízení o přestupku. Výzvu k podání vysvětlení můžete ovšem obdržet nejen jako podezřelý. V každém případě jste povinni se k vysvětlení dostavit.

Předvolání k podání vysvětlení

Kde je podání vysvětlení upraveno

Podání vysvětlení upravují různé předpisy v závislosti na tom, který orgán a z jakého důvodu tento právní nástroj požaduje. Může se jednat například o výzvu k podání vysvětlení kvůli překročení rychlosti, dopravnímu přestupku, nebo ublížení na zdraví na kriminální policii či na obecní úřad. Podání vysvětlení může tedy být vyžadováno podle správního řádu, trestního řádu či na základě zákona o policii.

Podání vysvětlení v trestním řízení dle trestního řádu

Asi nejzásadnějším důvodem je výzva k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního řádu. Orgány činné v trestním řízení, v tomto případě kriminální policie, v této fázi prověřují, zda byl spáchán trestný čin a kdo může být pachatelem. Za účelem prověření těchto skutečností může kriminální policie vyžadovat podání vysvětlení od fyzických a právnických osob i státních orgánů.

Mohu si vzít k podání vysvětlení v trestním řízení advokáta?

Ano, můžete. V některých případech je to i vhodné (zejména pokud máte obavu ze sdělení podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku). Při dostavení se k podání vysvětlení máte nárok na náhradu cestovních nákladů a ušlého výdělku. To však neplatí, pokud jste byli vyzváni k dostavení se pro své vlastní protiprávní jednání.

Podání vysvětlení v přestupkovém řízení

Pokud správní orgán obdrží oznámení o spáchání přestupku, začne věc prošetřovat. To zahrnuje mimo jiné obstarání podkladů a důkazů, případně i požádání zúčastněných osob k podání vysvětlení v přestupkovém řízení. V zásadě platí, že podání vysvětlení je podle správního řádu povinné. Tomu, kdo ho bezdůvodně odepře podat, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč.

Podání vysvětlení k dopravnímu přestupku

Častým případem bývá výzva k podání vysvětlení k dopravnímu přestupku. Může se vám stát, že vás příslušný správní orgán vyzve k podání vysvětlení jako majitele vozidla, jako svědka, případně jako poškozeného.

Děje se tak poměrně často, jedná-li se o výzvu k podání vysvětlení za překročení rychlosti při jízdě autem, kdy příslušný správní orgán vyzve majitele vozu k zaplacení pokuty, nebo k tomu, aby sdělil údaje o řidiči, který vozidlo v tu chvíli řídil.

Příklad: Pan Novák obdržel jako majitel vozidla výzvu k podání vysvětlení na městskou policii za špatné parkování. Majitel vozidla byl před podáním vysvětlení poučen a vyzván, aby identifikoval řidiče, který auto špatně zaparkoval. Pan Novák strážníkovi osobu řidiče určil. Tím podání vysvětlení na městské policii skončilo.

Podání vysvětlení podle zákona o policii

Podle zákona o policii od vás může policie požadovat podání vysvětlení, která mohou pomoci odhalit skutečnosti důležité pro odhalení trestného činu nebo přestupku, dále mohou pomoci s vypátráním hledané či pohřešované osoby nebo věci, případně mohou pomoci k přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti chráněné osoby.

Podání vysvětlení mladistvý

Mladistvý, tedy nezletilé dítě ve věku 15–18 let, může být také vyzván k podání vysvětlení na kriminální policii. A to zejména v případě, kdy je možným podezřelým ze spáchání provinění nebo naopak jako svědek či poškozený. Podání vysvětlení mladistvého je možné jen za přítomnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a o této skutečnosti se také vyrozumívá zákonný zástupce.

Podání vysvětlení

Písemné podání vysvětlení

Vysvětlení můžete podat také písemně, policii však písemné podání nemusí stačit, zejména pokud se jedná o prověřování skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin.

Výslech osoby podávající vysvětlení

Zásadně platí, že se k podání vysvětlení musíte dostavit osobně. Pokud tak neučiníte a řádně se neomluvíte, může vás s k podání vysvětlení předvést policie, případně vám hrozí pokuta. Pokud se však dostavíte, můžete podání vysvětlení odmítnout z důvodů uvedených níže (nebezpečí trestního stíhání své osoby nebo osoby blízké, povinnost mlčenlivosti atd.).

Je úřední záznam o podání vysvětlení důkaz?

O podání vysvětlení se sepisuje úřední záznam, který je součástí spisu. Záznam nelze použít jako důkazní prostředek, pokud strany trestního řízení (státní zástupce a obviněný), nedají souhlas k jeho čtení. Ani tato okolnost však neznamená, že je radno podání vysvětlení podcenit. Špatně zvolená strategie totiž může znamenat problémy jak pro vás, tak pro vaše blízké. Vždy je proto dobré navštívit před podáním vysvětlení advokáta a poradit se s ním o dalším postupu!

Křivá výpověď při podání vysvětlení

Pokud nejste přímo podezřelým ze spáchání trestného činu nebo přestupku, platí, že jste povinni vypovídat pravdu a nic nezamlčet. O těchto skutečnostech vás musí policie nebo správní orgán nejprve náležitě poučit. Pokud však podáte vědomě nepravdivé údaje, jiného nepravdivě obviníte, můžete být v konkrétním případě obviněni z trestného činu křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku, z pomluvy podle § 184 trestního zákoníku, případně za přestupek.

Odmítnutí podání vysvětlení

Podání vysvětlení a odmítnutí výpovědi

V zásadě platí, že každý má povinnost se k podání vysvětlení dostavit a sdělit skutečnosti důležité pro konkrétní řízení. Za jistých okolností však máte právo na podání vysvětlení odmítnout.

Odepření podání vysvětlení dle správního řádu a trestního řádu

Policie ani správní orgán nesmí vyžadovat podání vysvětlení od osob, které by tím porušily zákonem stanovenou či státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže jí byly příslušným orgánem zproštěny. Ostatní osoby mohou vysvětlení odepřít, pokud by tímto vysvětlením mohly způsobit sobě či osobě blízké nebezpečí trestního stíhání či nebezpečí postihu za přestupek.

Pokud však odepřete podání vysvětlení bez důvodu, může vám správní orgán nebo policie uložit pokutu.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top