advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Vzor návrhu na zastavení trestního stíhání

Vzor návrhu na zastavení trestního stíhání

Pokud je proti vám vedeno neoprávněné trestní stíhání, můžete kdykoliv podat návrh na jeho zastavení, podle níže uvedeného vzoru. O této problematice se můžete dovědět více v našem článku Zastavení trestního stíhání.

Vzor návrhu

Policie České republiky
Obvodní ředitelství Praha II
Služba kriminální policie a vyšetřování
OOK – I.oddělení
Sokolská 1885, 120 00 Praha 2 

Ke sp.zn.: KRPA-3038-24/TČ-2022-00127

Obviněný: Jan Novák
nar.24. 1. 1980
bytem Hradčany 13, 110 00 Praha 1

Věc: Návrh na zastavení trestního stíhání

I. Usnesení
Usnesením policejního orgánu ze dne 1. 8. 2020 bylo proti obviněnému zahájeno trestní stíhání pro zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zák. z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“).

Obviněný činí tento návrh na zastavení trestního stíhání:

II. Námitky obviněného
Obviněný namítá, že v rámci vyšetřování policejním orgánem nebylo prokázáno, že by se obviněný měl dopustit jakéhokoli trestného činu, když odůvodnění orgánů činných v trestním řízení je nepřesvědčivé a založené pouze na skutečnosti, že obviněný byl zajištěn policejní hlídkou na základě zašpinění svého oblečení od bláta, které může potencionálně svědčit o zápasu s poškozeným na zemi.

Tyto okolnosti samy o sobě jsou však k vedení trestního stíhání naprosto nedostatečné, a to zejména ve světle skutečností, že poškozený zasahující policejní hlídce uvedl, že:

  • útočník měl vous, zatímco obviněný má lysé tváře,
  • útočník byl černých vlasů, zatímco obviněný má světle kaštanové vlasy ,
  • útočník měl být ve věku 30-40 let, zatímco obviněný má pouze 22 let a svým vzhledem působí výrazně mladistvým dojmem,
  • a konečně poškozený nebyl schopen bezprostředně po útoku identifikovat obviněného jakožto útočníka.

Poškozený dále uvedl, že během zápasu útočníka několikrát kopl do těla. Na bundě obviněného však nebyly zjištěny žádné otisky bot, a to ani v náznacích.

Je zcela nelogické, aby obviněný po vědomém spáchání trestného činu setrvával nejen několik desítek metrů od místa činu, ale navíc na nejrušnějším místě v dané lokalitě, tj. autobusové zastávce, a vystavoval se tak riziku zajištění policí či zachycení své osoby na kamerový systém.

Obviněný po celou dobou popírá, že by se jednání, které je mu kladeno za vinu, dopustil. Současně obviněný upozorňuje, že po celou dobu poskytoval součinnost policejnímu orgánu, dostavoval se k úkonům, vypovídal. Vedené trestní stíhání obviněného poškozuje v osobním, rodinném i pracovním životě. Za situace, kdy jsou takto vážně pochybnosti o věrohodnosti výpovědi poškozeného je na místě, aby bylo trestní stíhání co nejdříve zastaveno a nevznikala tak na straně obviněného další újma.

III. Závěrečný návrh
Na základě výše uvedených skutečností obviněný navrhuje, aby bylo trestní stíhání vůči obviněnému zastaveno.

V Praze dne 9.9.2022

_________________

podpis

Jednou
Datovou zprávou / doporučeně
Přílohy dle textu

Advokát pro obviněné

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Vysvětlíme vám, jak řádně a včas uplatnit všechna práva, která obviněným přiznávají trestněprávní předpisy. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top