advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Vzor žádosti o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Vzor žádosti o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Pokud je odsouzený splní zákonem předpokládané podmínky, může podat návrh na upuštění od výkonu zbytku trestu podle níže uvedeného vzoru.

Obsah

Předpoklady upuštění od výkonu zbytku trestu

Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

Při rozhodování o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu může soud zohlednit, zda se odsouzený úspěšně podrobil vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy nebo psychologického poradenství zaměřeného na činnost, která je předmětem zákazu.

Soud stanoví zkušební dobu až na pět let, nikoliv však na dobu kratší než zbytek trestu; zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o tomto upuštění.

Vzor žádosti

Okresní soud v Uherském Hradišti
Svatováclavská 568
686 69 Uherské Hradiště

Ke sp. zn.: 4 T 34/2020

Odsouzený: Jan Novák
nar. 24. 1. 1980
bytem Hradčany 13, 110 00 Praha 1

Věc: Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

I. Úvod
Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1. 8. 2020, č. j. 4 T 34/2020-153 (dále jen „Trestní příkaz“) byl odsouzený uznán vinným přečinem [doplňte trestný čin] z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“).

Za uvedený přečin byl odsouzenému uložen mimo jiné dle § 73 odst. 1, odst. 3 TZ trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel ve výměře 36 měsíců.

Trestní příkaz nabyl právní moci dne 15.12.2020. K dnešnímu dni tedy odsouzený vykonal více jak polovinu uloženého trestu zákazu činnosti a dovoluje si v souladu s ust. § 350 odst. 2 ve spojení s § 331 a násl. z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, podat žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

K žádosti činí toto odůvodnění:

II. Odůvodnění
Odsouzený po celou dobu žije řádným životem. V mezidobí nebyl jakkoli soudně trestán. Zákaz činnosti odsouzený plně respektoval a nedopustil se jakéhokoli přestupkového jednání, či trestného činu. Dosavadní výkon trestu zákazu činnosti měl na odsouzeného pozitivní vliv a odsouzený je připraven i nadále přistupovat ke svému životu zodpovědně.

Nemožnost řízení motorových vozidel má negativní dopady na rodinu odsouzeného, neboť nezletilé děti musí cestovat do vzdálené školy hromadnou dopravou. Odsouzený pak nemůže plnohodnotně vykonávat své podnikání, neboť jako obchodní zástupce nemůže dojíždět za klienty

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, by odsouzenému umožnilo plnohodnotné podnikání, zlepšení finanční situace, a především lepší zaopatření rodiny a zajištění lepší péče o dva nezletilé syny.

Odsouzený doplňuje, že souběžně uložený peněžitý trest byl řádně a včas v plné výši uhrazen.

Závěrem odsouzený uvádí, že se poučil ze svých chyb a bude-li této žádosti vyhověno, je připraven počínat si tak, aby se nedopustil (byť i sebemenšího) přestupku v dopravě.

III. Závěrečný návrh
Na základě výše uvedeného odsouzený navrhuje, aby bylo vyhověno jeho žádosti a rozhodnuto o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

V Praze dne 9.9.2022
_________________

podpis

Jednou
Datovou zprávou / doporučeně
Přílohy dle textu

Advokát pro odsouzené

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Vysvětlíme vám, jak řádně a včas uplatnit všechny právní nástroje, abyste dosáhli snížení trestu. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top