advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Vzor žádosti o podmíněné zastavení trestního stíhání

Vzor žádosti o podmíněné zastavení trestního stíhání

Je-li proti vám vedeno oprávněné trestní stíhání, můžete podat návrh na jeho zastavení, podle níže uvedeného vzoru. Zákon nicméně vyžaduje splnění některých podmínek, o nichž si můžete přečíst více v našem článku Zastavení trestního stíhání.

Vzor návrhu

Okresní soud v Kladně
nám. Edvarda Beneše 1997
272 55 Kladno

Ke sp. zn.: 4 T 34/2022

Obviněný: Jan Novák
nar. 24. 1. 1980
bytem Hradčany 13, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování Mexická 3, Zlín

Věc: Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání 

I. Úvod
Dne 1. 8. 2022 bylo obviněnému sděleno podezření ze spáchání [doplňte trestný čin] z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“).

Obviněný má za to, že jsou v dané věci splněny podmínky pro postup dle § 307 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „TŘ“) a proto činí tento návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání:

 II. Odůvodnění návrhu
Dle ust. § 307 odst. 1 TŘ může v řízení o přečinu a se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže jsou splněny podmínky a) obviněný se k činu doznal, b) obviněný nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným uzavřel dohodu o její náhradě, c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

K tomu obviněný uvádí, že se k činu plně doznal již při podání vysvětlení a následně po převzetí záznamu o sdělení podezření. Doznání tak bylo učiněno zcela a spontánně již v rané fázi trestního řízení. Obviněný s orgány činnými v trestním řízení po celou dobu vyšetřování spolupracoval a svého jednání litoval.

Obviněný zároveň nahradil škodu, která byla činem způsobena.

Co se týče osoby obviněného a jeho dosavadního života, k tomu obviněný uvádí, že dosud vedl řádný život, nebyl nikdy v minulosti soudně trestán, není pachatelem přestupků. Vzhledem k dlouhodobosti dobročinného jednání obviněného je třeba podotknout, že toto jednání není účelové pouze ve vztahu k projednávané trestné činnosti, nýbrž dlouhodobým „životním stylem“ obviněného.

III. Závěrečný návrh
Ze všech shora uvedených důvodů obviněný navrhuje, aby bylo nadepsaným soudem trestní stíhání pro [doplňte trestný čin] podmíněně zastaveno.

Ve Zlíně dne 9.9.2022
_________________

podpis

Jednou
Datovou zprávou / doporučeně
Přílohy dle textu

Potřebujete advokáta?

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc s přípravou návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání. Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Každý případ vyhodnocujeme individuálně a jsme vám oporou po celou dobu řízení. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top