advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytnutí právní služby a právního poradenství prostřednictvím webových stránek obvineny.cz (dále jako „VOP“)

1. Preambule

1.1 Pro účely VOP následující pojmy znamenají:

 1. advokátní kancelář – společnost INLEX s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 06667856, DIČ: CZ06667856, se sídlem Šlikova 550/6, Praha 6, C 286637 vedená u Městského soudu v Praze, tel. 775 075 262, e-mail: advokati@inlex.cz
 2. pověřený advokát – advokát nebo advokátní koncipient pověřený advokátní kanceláří k poskytnutí právní služby
 3. uživatel – návštěvník webových stránek obvineny.cz
 4. klient –fyzická nebo právnická osoba, která je objednatelem právní služby u advokátní kanceláře
 5. webové stránky/web - obvineny.cz
 6. spotřebitel – osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, která uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
 7. právní služba– konkrétní právní služba, která bude poskytnuta klientovi e-mailem, telefonicky nebo osobně
 8. smlouva – smlouva o poskytování právních služeb uzavřená mezi advokátní kanceláří a klientem
 9. občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 10. zákon o advokacii – zákon č. 85/1996, o advokacii, v platném znění

1.2 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti, které vznikají při poskytování právních služeb a právního poradenství poskytovaných klientovi.

1.3 Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy, stejně jako zásady ochrany osobních údajů.

Klient tímto bere na vědomí, že všechny informace uvedené na webu obvineny.cz slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice, jedná se toliko o informativní text sloužící pro vzdělávací potřeby a advokátní kancelář neodpovídá uživateli/klientovi za újmu, pokud bude uživatel/klient spoléhat na správnost údajů v nich uvedených.

2. Mlčenlivost advokátní kanceláře

2.1 Advokátní kancelář má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb, ledaže jí této povinnosti klient (v případě smrti či zániku klienta právní nástupce klienta) zprostí a dále kdy tak stanoví § 21 zákona o advokacii.

2.2 Právní služba je poskytována vždy pouze konkrétnímu klientovi, který si právní službu objednal a uhradil, jiné osobě nemůže být rozsah ani obsah právní služby sdělován.

3. Podmínky poskytnutí nezávazné porady zdarma

3.1 Advokátní kancelář si může s uživatelem ujednat poskytnutí nezávazné osobní schůzky či distanční porady zdarma, a to za účelem předběžného zhodnocení právního postavení uživatele a nastínění možného právního řešení. Tato konzultace bude poskytnuta zdarma v rozsahu maximálně 15 minut. Klient nemá nárok na nezávaznou konzultaci bez předchozího souhlasu advokátní kanceláře.

3.2 Mezi advokátní kanceláří a uživatelem nevzniká smlouva o právním zastoupení, resp. právo ani povinnost na poskytování právních služeb ze strany advokátní kanceláře.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že takto poskytnuté sdělení advokátní kanceláře má pouze informativní charakter a je poskytováno bez záruky správnosti či úplnosti.

4. Podmínky poskytování právních služeb

4.1 Advokátní kancelář poskytuje právní služby v pracovních dnech Po – Pá, 8.00 hod. – 18.00 hod. Jednorázová právní služba je poskytnuta v ujednaných lhůtách. Lhůty pro poskytnutí právní služby běží pouze v pracovních dnech a mohou být přiměřeně prodlouženy, pokud klient uvede v objednávce nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací, a to až do doby nápravy ze strany klienta.

4.2 Pokud je právní služba poskytována distančním způsobem (prostřednictvím webu nebo e-mailu), považuje se právní služba za poskytnutou okamžikem, kdy advokátní kancelář odešle e-mail nebo textový soubor prostřednictvím webového rozhraní.

4.3 Advokátní kancelář se při poskytování právních služeb řídí zákonem o advokacii, etickým kodexem advokátů, stavovskými předpisy České advokátní komory a platnými právními předpisy.

4.4 Advokátní kancelář je pro případy způsobení škody klientovi při poskytování právní služby, pojištěna profesním pojištěním advokátů.

4.5 Klient bere na vědomí, že advokátní kancelář vychází při poskytnutí právní služby z informací a dokumentů, které jsou jí poskytnuty klientem. Advokátní kancelář nesmí ověřovat pravdivost ani správnost informací nebo klientem předložených dokumentů, a proto neodpovídá klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů. Klient je povinen seznámit advokátní kancelář se všemi podstatnými informacemi a dodat veškeré podklady s dostatečným časovým předstihem před započetím plnění.

4.6 Advokátní kancelář odpovídá za to, že právní služba při jejím poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta v souladu se smlouvou, tj. v rozsahu, obsahu a dohodnutém termínu dle smlouvy.

5. Způsob uzavření smlouvy

5.1 Smlouva je uzavřena až písemnou akceptací advokátní kanceláří, přičemž za písemnou formu je považován i e-mail, kterým advokátní kancelář potvrdí klientovi na jím uvedený email, že návrh smlouvy přijímá. Objednávku právní služby může klient učinit osobně nebo distančním způsobem prostřednictvím on-line formuláře na webu advokátní kanceláře, prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

5.2 Odesláním objednávky klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje.

5.3 Klient, který je spotřebitel, odesláním objednávky současně potvrzuje, že mu byly advokátní kanceláří v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty srozumitelným způsobem tyto informace dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku:

 1. označení advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail), totožnost pověřeného advokáta;
 2. označení právní služby a popis jejich hlavních vlastností;
 3. cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu;
 4. způsob platby a způsob plnění ze strany advokátní kanceláře;
 5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění;
 6. údaj o době trvání smlouvy a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

5.4 Klient, který je spotřebitel, tímto výslovně žádá, aby mu advokátní kancelář poskytla právní službu na základě smlouvy uzavřené distančním způsobem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.5 Klient je povinen před každou další objednávkou právní služby aktualizovat všechny své kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa), případně v průběhu poskytování právní služby, dojde-li ke změně těchto údajů, o tom advokátní kancelář informovat bez zbytečného odkladu. Klient bere na vědomí, že v případě nepravdivě poskytnutých osobních údajů nenese advokátní kancelář odpovědnost za případnou škodu.

5.6 Advokátní kancelář má dle § 18 zákona o advokacii právo odmítnout poskytnutí právní služby.

5.7 Obsah právní služby specifikuje klient v rámci své objednávky.

5.8 Klient výslovně prohlašuje, že není zastoupen ve stejně věci, která je předmětem právní služby, jiným advokátem.

5.9 Předmětem uzavřené smlouvy je poskytnutí právní služby advokátní kanceláří klientovi za sjednanou úplatu.

5.10 Komunikace mezi klientem a advokátní kanceláří probíhá prostřednictvím e-mailu, který si klient zvolí. Na jím zvolený e-mail zasílá advokátní kancelář klientovi listiny, podklady a vyúčtování včetně faktur.

5.11 Po uzavření smlouvy mezi advokátní kanceláří a klientem vystaví advokátní kancelář plnou moc, kterou klient advokátní kancelář zmocní k poskytnutí právní služby.

6. Cena právních služeb a způsob její úhrady

6.1 Cena právní služby bude stanovena individuálně podle náročnosti poptávané právní služby. Cena právní služby, je-li k ní třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných, které jsou konány mimo pracovní dobu, může být advokátní kanceláří zdvojnásobena, není-li mezi stranami ujednáno jinak. Minimální sazba odměny advokátní kanceláře činí 1.800,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů.

6.2 Součástí ceny za právní služby nejsou náklady typu správních či soudních poplatků nebo zvláštní služby ostatních subjektů, které jsou v rámci poskytování právní služby vyžádány (zejména znalečné, překladatelské služby apod.). Tyto budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů na základě faktury vystavené od příslušného subjektu. Za překladatelské služby je sjednána cena 500,-Kč/normostrana, která bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů.

6.3 Advokátní kanceláři náleží rovněž náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem advokátní kanceláře, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 800,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu, která bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů.

6.4 Cenu právní služby uhradí klient advokátní kanceláři bezhotovostně převodem na účet advokátní kanceláře, případně jiným, individuálně dohodnutým způsobem. Klient je povinen uhradit zálohu na právní služby. Uhrazením zálohy nabývá smlouva účinnosti, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak. Je-li právní služba poskytována distančním způsobem, bude právní služba poskytnuta klientovi až po uhrazení ceny právní služby, není-li mezi stranami dojednáno jinak.

6.5 V případě bezhotovostní platby je cena právní služby uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet advokátní kanceláře a oznámením této skutečnosti advokátní kanceláři.

7. Ochrana spotřebitele

7.1 Pokud je smlouva uzavřena se spotřebitelem, vztahuje se na něj zákonná ochrana spotřebitele dle Občanského zákoníku. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a ochrana spotřebitele se na takového klienta nevztahuje.

7.2 Je-li klient spotřebitel, má právo:

 1. odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 Občanský zákoník s výjimkou případu, kdy spotřebitel dal souhlas se započetím poskytování právní služby před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz další ustanovení VOP),
 2. na sdělení informací před uzavřením smlouvy,
 3. na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Práva z vadného plnění může klient uplatnit na adrese Bozděchova 1840, Praha 5, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady, s uvedením toho:

 1. v čem vada právní služby spočívá,
 2. identifikace klienta,
 3. jaké právo dle občanského zákoníku klient uplatňuje.

Nejpozději lze vadu právní služby reklamovat do šesti měsíců od jejího poskytnutí.

8.2 V případě oprávněné reklamace může klient zvolit zejména:

 1. bezplatnou nápravu vadného plnění,
 2. přiměřenou slevu z ceny právní služby,
 3. odstoupení od smlouvy (spočívá-li vada v podstatném porušení smlouvy).

8.3 Pokud klient nezvolí žádný způsob řešení, má nárok na bezplatnou nápravu nebo na přiměřenou slevu z ceny.

8.4 Práva z vadného plnění klientovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím právní služby věděl, nebo pokud ji sám způsobil.

8.5 O přijaté reklamaci rozhodne bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace bude klientovi, který je spotřebitelem, vydáno písemné potvrzení.

9. Zánik smlouvy

9.1 Klient je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

9.2 Advokátní kancelář má právo vypovědět smlouvu z důvodů uvedených v § 20 zákona o advokacii pokud:

 1. dojde k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost,
 2. pokud klient přes poučení advokátní kanceláří o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokátní kancelář přesto postupovala podle těchto pokynů,
 3. nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátní kanceláří požádán,
 4. pokud klient uvede nesprávné či neúplné údaje a tento stav nenapraví ani přes opakovanou výzvu.

9.3 Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, ačkoliv již klient cenu za poskytnutí právní služby uhradil, bude cena v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení nebo výpovědi druhé straně, a to na účet klienta, ze kterého provedl úhradu.

9.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy nebo k výpovědi smlouvy a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je klient povinen uhradit poměrnou část ceny za právní službu poskytnutou do doby doručení odstoupení od smlouvy nebo výpovědi druhé straně.

9.5 Odstoupení od smlouvy nebo výpověď je nutno učinit formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.6 Advokátní kancelář a klient si výslovně sjednávají, že advokátní kancelář nemá povinnost činit po ukončení této smlouvy za klienta neodkladné úkony ve smyslu § 20 odst. 6 Zákona o advokacii.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Jak zpracováváme osobní údaje a chráníme soukromí svých klientů se dozvíde v zásadách ochrany osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Advokátní kancelář je oprávněna bez předchozího upozornění jednostranně změnit VOP, novou verzi VOP zveřejníme bez zbytečného odkladu na svých webových stránkách.

11.2 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení VOP platná a účinná.

11.3 Česká advokátní komora (ČAK) byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Webové stránky ČAK jsou k dispozici zde: http://www.cak.cz.

11.4 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

11.5 Advokátní kancelář se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem na základě plné moci, (tzv. substitut).

11.6 Má-li advokátní kancelář poskytnout plnění jiné osobě, než věřiteli (§ 1951 občanského zákoníku), je oprávněna požadovat, aby věřitelovo potvrzení o této skutečnosti bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem.

11.7 Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, pak se na ní vztahují příslušná ustanovení zákona o advokacii a občanského zákoníku s výjimkou následujících ustanovení občanského zákoníku, která se v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů na tuto smlouvu nepoužijí (a to ani analogicky): § 558 odst. 2 druhá věta (obchodní zvyklosti), § 1726 druhá věta (nezávaznost projevu vůle), § 1727 druhá a třetí věta (závislost smluv a jejich zánik), § 1748 (účinnost smlouvy), § 1753 (neúčinnost VOP), § 1769 věta první (sml. o plnění třetí osoby), § 1788 (zánik budoucí smlouvy), § 1936 (povinnost přijmout plnění), § 1949 odst. 1 poslední věta (domněka úhrady příslušenství), § 1950 (domněka úhrady opakovaného plnění), § 1952 odst. 2 (domněnka úhrady dluhu), § 1978 odst. 2 (odstoupení od smlouvy) a § 1995 odst. 2 (domněnka prominutí dluhu).

11.8 Tyto VOP jsou platné od 31. 1. 2022.

Top