advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Zkrácené přípravné řízení

Zkrácené přípravné řízení

Dopustili jste se přečinu? Tato trestná činnost bývá zpravidla řešena v rámci zkráceného přípravného řízení. Jaké jsou jeho specifické rysy a jaké jsou možností vaší obhajoby?

Obsah

Co je zkrácené přípravné řízení?

Zkrácené přípravné řízení představuje zvláštní formu přípravného řízení, při kterém je obviněný co nejdříve postaven před soud (nedochází k zahájení trestního stíhání obviněného). Takovýto „zrychlený“ postup je však možný jen za určitých okolností a jen u některých trestných činů – zejména u méně závažné trestné činnosti.

Kdy se zkrácené přípravné řízení používá?

Zkrácené přípravné řízení se koná u trestných činů, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a za které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let, jestliže

  1. byl podezřelý přistižen při činu nebo bezprostředně poté (např. zloděj přistižený při krádeži), nebo
  2. byly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné postavit před soud nejpozději do 2 týdnů.

Jaké jsou odchylky od standardního přípravného řízení?

Zkrácené přípravné řízení se vyznačuje několika odchylkami. Obviněný se nazývá po celou dobu podezřelý z trestného činu a namísto usnesení o zahájení trestního stíhání se vyhotovuje záznam o sdělení podezření. Podezřelý také nemá právo na prostudování spisu. Seznámit se se spisovým materiálem může až po podání návrhu na potrestání, neboť teprve doručením návrhu na potrestání soudu se v případě zkráceného přípravného řízení zahajuje trestní stíhání.

Návrh na potrestání

Návrh na potrestání je obdoba obžaloby. Stejně jako obžalobu ho podává státní zástupce a je adresován soudu. Na rozdíl od obžaloby však návrh na potrestání neobsahuje odůvodnění a je tedy obsahově stručnější.

Výsledek zkráceného přípravného řízení

Po podání návrhu na potrestání nařídí soud hlavní líčení, nebo rozhodne i bez jednání vydáním tzv. trestního příkazu. Trestní příkaz však může soudce vydat pouze tehdy, je-li skutkový stav spolehlivě prokázán. Tímto příkazem je možné uložit podmínku maximálně na dobu 1 roku. Nepodmíněný trest odnětí svobody takto uložit nelze.

Do 8 dnů od doručení můžete podat odpor proti trestnímu příkazu. Je-li odpor podán oprávněnou osobou v zákonné lhůtě, trestní příkaz se ve věci ruší a nařizuje se hlavní líčení.

Příklad: Dne 1. května 2020 před druhou hodinou v noci 19letý pachatel nejprve přelezl plot rodinného domu a poté vnikl větracím okénkem do domu. Z domu odcizil 15 000 Kč. Mladík byl podezřelý ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádeže. Dne 27. května 2020 byl pachatel trestním příkazem odsouzen k samostatnému úhrnnému trestu obecně prospěšným pracím ve výměře 300 hodin a zavázán zaplatit poškozenému na náhradě škody částku 15 000 Kč.

I v rámci tohoto typu přípravného řízení lze využít různé formy odklonu pro mírnější potrestání pachatele, např. podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo dohodu o vině a trestu. Nepodceňujte proto ani tuto fázi trestního řízení a neváhejte kontaktovat advokáta s žádostí o právní radu.

Potřebujete advokáta?

Dostali jste se do situace, která vyžaduje odbornou pomoc? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Každý případ vyhodnocujeme individuálně a jsme vám oporou po celou dobu řízení. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top