advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Co dělat, když obdržíte usnesení o zahájení trestního stíhání? Jaký bude následný průběh řízení a jaká máte práva? Naši advokáti vám vše zodpoví v tomto článku.

Obsah

Co je usnesení o zahájení trestního stíhání

Tzv. „sdělovačka“ je vžité označení pro usnesení o zahájení trestního stíhání. Rozhodnutí vydává policie, pokud důkazy nasvědčují tomu, že trestný čin spáchala konkrétní osoba.

Co usnesení obsahuje? Především označuje osobu obviněného a vymezuje tzv. skutek, tedy jednání, které je trestným činem a jehož se obviněný údajně dopustil. V odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání označí policejní orgán skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti stíhání, a to v souladu s rozsáhlou judikaturou Nejvyššího a Ústavního soudu ČR.

Doručením usnesení a sdělením obvinění z trestného činu se adresát stává obviněným, na kterého může být uvalena vazba. Také mu však vzniká mu celá řada procesních práv. Nejvýznamnějším oprávněním je v této fázi možnost podat stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

Usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby

Trestní stíhání lze vést také proti právnické osobě. V případě, že jsou vůči ní činěny úkony trestního řízení a trestní stíhání je zahájeno také vůči jejímu statutárnímu orgánu, bývá právnické osobě ustanoven opatrovník ex offo z řad advokátů, kterému je následně doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Právě proto, že je v těchto případech vedle právnické osoby často stíhán i její statutární orgán, doporučujeme vyhledat právní pomoc advokáta co nejdříve, jste-li v pozici jednatele právě vy.

Nejčastější trestnou činností, které se právnická osoba dopouští, je majetková trestná činnost (krácení daně, zkreslování údajů v účetnictví), v rámci trestního řízení je proto vhodné spolupracovat také s externími daňovými poradci či auditory. Více informací se dozvíte v předchozím článku o trestní odpovědnosti právnických osob.

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat údaje o obviněném, datum a údaje o usnesení, proti kterému směřuje.

Odůvodnění stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Na rozdíl od odvolání nemusí být stížnost odůvodněna. Přesto však odůvodnění doporučujeme. Právě v něm může obviněný uvést, proč si myslí, že je usnesení o zahájení trestního stíhání chybné a nedůvodné.

Má-li obviněný obavu, že nestihne stížnost vypracovat včas, může podat tzv. blanketní stížnost proti tomuto usnesení, ve které uvede lhůtu pro doplnění důvodů stížnosti. Tento postup umožňuje, aby obviněný konzultoval skutečnosti s obhájcem a nenapáchal již v začátcích více škody než užitku (například použitím nedokonalého či nesprávného vzoru stížnosti staženého na internetu). Pro doplnění odůvodnění blanketní stížnosti vám policejní orgán musí poskytnout přiměřenou lhůtu, a to s ohledem na rozsah trestné činnosti, ze které jste obviněni.

Lhůta pro stížnost

Lhůta pro podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání činí pouze 3 dny. Začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení o zahájení trestního stíhání doručeno obviněnému. V případě, že připadne poslední den lhůty na den pracovního klidu, uplyne lhůta k podání stížnosti až následující den.

Příklad 1: Obviněný v úterý obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání. Lhůta k podání stížnosti začíná běžet ve středu a uplyne v pátek. Podá-li obviněný stížnost v sobotu, bude stížnost podána opožděně. Usnesení o zahájení trestního stíhání tedy nabyde právní moci.

Příklad 2: Obviněný obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání ve středu. Lhůta k podání stížnosti začíná běžet ve čtvrtek. Třetí den připadne na sobotu, což je den pracovního klidu. Lhůta tedy podle trestního řádu skončí v pondělí. I tehdy, pokud by obviněný podal stížnost v neděli či pondělí, bude se jednat o stížnost včasnou.

Účinek podané stížnosti

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání však nemá odkladný účinek. To znamená, že policie může provádět všechny úkony i tehdy, pokud ještě nebylo státním zástupcem o stížnosti rozhodnuto. Státní zástupce přezkoumá usnesení a vypořádá se s důvody stížnosti. Poté může stížnosti vyhovět, čímž dojde ke zrušení usnesení, nebo stížnost zamítnout jako nedůvodnou. Stížnosti lze vyhovět i pouze částečně – například tím, že trestná činnost bude překvalifikována na mírnější trestný čin. Tato změna pak může znamenat mírnější trestní sazbu.

Vzor stížnosti proti usnesení

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
SKPV, OOK – I. oddělení
nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín

Ke sp. zn.: KRPA-4386-15/TČ-2022-001493

Obviněný: Jan Novák
nar.24. 1. 1980
bytem Hradčany 13, 110 00 Praha 1

Věc: Stížnost obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 1.9.2022, č.j. KRPA-4386-15/TČ-2022-001493

I. Usnesení
Usnesením policejního orgánu ze dne 1. 8. 2020 bylo proti obviněnému zahájeno trestní stíhání pro zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zák. z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“).

Proti Usnesení tímto podává obviněný v zákonné lhůtě stížnost:

II. Odůvodnění
Obviněný se měl shora uvedeného činu dopustit tím, že dne 17. května 2022 v baru „Pat a Mat“ v ranních hodinách po požití alkoholu a po slovní rozepři s poškozeným Otou Honzíkem vzal ze stolu skleněný popelník a udeřit poškozeného tímto popelníkem do levé části čela.

Obviněný namítá, že se napadané usnesení nezakládá na pravdě. Obviněný po celou dobou popírá, že by se jednání, které je mu kladeno za vinu, dopustil. Byl to naopak poškozený, kdo po předchozí slovní rozepři fyzicky atakoval obviněného, když jej udeřil pravým hákem do čelisti. Obviněný v obavě před dalším útokem popadl nejbližší předmět, který byl po ruce, tj. popelník, a začal se s ním bránit dalším útokům poškozeného.

Údajný útok obviněného byl ve skutečnosti nutnou obranou, a tudíž nemohla být naplněna skutková podstata trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Současně obviněný upozorňuje, že po celou dobu poskytuje součinnost policejnímu orgánu, dostavuje se k úkonům, vypovídá. Výpověď obviněného je pravdivá a úplná, neboť neměl důvod lhát.

Nicméně i kdyby orgány činné v trestním řízení shledali, že údajný útok obviněného byl způsobilý ke spáchání shora uvedeného trestného činu, není možné, abych obviněný poškozenému ublížil úmyslně. Jak je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání, neboť v rozhodné době byl obviněný pod silným vlivem alkoholických látek. Tento stav naprosto vylučoval, aby si obviněný uvědomoval případnou protiprávnost svého jednání nebo aby popř. toto jednání ovládal. Za těchto okolností pak nemohl obviněný spáchat pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví, který vyžaduje úmyslné jednání, když v daném případě úmysl bez pochyby zcela absentovat.

III. Závěrečný návrh
Na základě výše uvedených skutečností obviněný navrhuje, aby bylo napadené Usnesení dle § 149 odst. 1 TŘ v celém rozsahu zrušeno.

V Praze dne 9.9.2022

_________________

podpis

Jednou
Datovou zprávou / doporučeně
Přílohy dle textu

Stížnost zamítli, co bude následovat?

Pokud je stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání zamítnuta jako nedůvodná, neznamená to konec nadějí. Orgány činné v trestním řízení vyslechnou svědky a provedou další běžné úkony trestního řízení. Jako obviněný máte stále možnost podat návrh na zastavení trestního stíhání, návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání, popř. využít jiné nástroje k zastavení trestního stíhání.

Některé úkony může policie provádět pouze po zahájení trestního stíhání. Právě tyto „nové“ úkony však mohou vést ke zjištění, že se obviněný trestného činu nedopustil. Zamítnutí stížnosti proto automaticky neznamená, že bude obviněný uznán vinným a odsouzen. Jedná se pouze o vyhodnocení skutečnosti, že obviněný může být pachatelem, respektive že dosavadní důkazy tento závěr odůvodňují.

Ústavní stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Proti zamítavému rozhodnutí o stížnosti je možné podat ústavní stížnost. Ústavní soud nicméně zasahuje jen ve zcela výjimečných případech, kdy byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatele. Judikatura je v tomto směru jednoznačná. Obviněný by tedy měl se svým obhájcem důsledně zvážit, nakolik je efektivní ústavní stížnost podat a zda není vhodnější využít jiných možností obrany v rámci trestního řízení.

Potřebujete advokáta?

Dostali jste se do situace, která vyžaduje specialistu na trestní právo? Zkušení právníci naší advokátní kanceláře vám rádi poradí. Každý případ vyhodnocujeme individuálně a jsme vám oporou po celou dobu řízení. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, ve které se seznámíme s vaším případem.

Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top